1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Спечеленият проект за река Поповска е вече подписан

ПечатЕ-поща

На 3-ти юни 2011 г. в една от залите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в присъствието на зам.-министър Лиляна Павлова и кметове на общини бе извършена процедурата по подписването на договорите по схема „Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”. По тази схема администрацията на Община Попово спечели проект на стойност 887 708,97 лв. Проектът, за който вече веднъж ви уведомихме, е с наименование „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река “Поповска” в рамките на регулацията на град Попово от км 4 + 115,00 до км 6 + 657,00”. Одобрената сума е безвъзмездна финансова помощ от МРРБ с 5 % собствен принос на Община Попово. Проектът на Община Попово бе подписан лично от кмета на общината, д-р Людмил Веселинов.

По същата схема са одобрени проектни предложения на 75 общини. Община Попово и още 40 други получават финасиране, но поради недостиг на финансов ресурс проектите на 2 големи и 35 малки общини няма да получат необходимите им средства. Бързата реакция на нашата община при изготвянето на този проект и ранното кандидатстване, изпреварвайки много други, спомогнаха да бъдем между финансираните общини.

Конкретната цел на нашия проект е предотвратяване риска от наводнения от река „Поповска”, преминаваща през централната част на града; намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околна среда; предотвратяване процесите на ерозия на речното легло; подобряване на физическата среда, качеството на живот, жизнената и работна среда и екологичните условия; подобряване естетическия изглед на реката в центъра на града.

Дейностите ще обхванат коритото на реката, условно заключено между улиците „Панайот Хитов” и „Раковска”. Очакваните резултати са да се получи един рехабилитиран участък с възстановена проводимост на речното корито от км 4+115,00 до км 4+728,80 с дължина малко над 600 м. По този участък ще бъдат извършени технически мероприятия за възстановяване проводимостта на речното корито чрез почистване на дървесната, блатната и тревната растителност и отложените наноси по дъното и откосите на участъка от км 4+115.00 до км 4+728.80. Ще се изгради рампа за  подход за обезпечаване достъп на техника в коритото на реката. По коригирания и реконструиран участък по речното корито на реката от км 4+728,80 до км 5+056,00 с дължина около 330 м ще се почистят наносните отлагания. Ще се извърши реконструкция на един участък с дължина 327.20 м, разположен между мостовете на ул. „Драва” (км 5+056.00) и ул. „Панайот Хитов” (км 4+728.80), включително ще се коригира подучастък от км 4+865.00 до км 5+056.00 с дължина около 190 м. Ще се изгради едно стоманобетоново кюне (канал за движение на водата) с трапецовидна форма по оста на корекцията и изпълни бетонова облицовка по дъното й. Ще бъдат изградени стоманобетонови подпорни стени от двата бряга на реката с височина 2.00 м и един бетонов зъб в началото на съществуващата облицовка при км 4+872.45. По десният бряг на реката след моста на ул. „Драва” ще се изгради рампа. Ще се възстанови проводимостта на речното корито от км 5+926,00 до км 6+205,00 с дължина около 280 м, а течението на реката в участък с дължина около 60 м ще се изправи. Наносните отлагания по десния бряг на реката след моста, в участък с дължина около 50 м ще се премахнат. Ще бъде възстановена проводимостта на речното корито под моста, чрез отстраняване на отлаганията, а дъното на корекцията преди моста също ще бъде почистено от наноси. Речното корито вдясно в участък с дължина 220 м ще се разшири.

Със спечелването и реализирането и на този пореден проект кметът на Община Попово, д-р Людмил Веселинов изпълнява още едно от малко останалите неизпълнени свои предизборни обещания за изтичащия вече мандат 2007-2011 г. – цялостното разрешаване на проблема с разлива на река „Поповска” в градска й зона. Обещано и изпълнено!


От Пресцентъра на Община Попово

placeholder