1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проект "Община Попово - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса"

ПечатЕ-пощаПроект “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”
Договор №A-09-31-32-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд

През месец декември 2011 г. приключва реализацията на проект с наименование “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд.

На 02.12.2011 г. се проведе заключителната пресконференция по проекта, като на нея бяха представени всички реализирани дейности и резултати от тях.

Дейностите по проекта бяха успешно реализирани, като основните постигнати резултати от тях са:

1. Разработени и внедрени:

  • Вътрешни правила за организацията и реда на административното обслужване в Община Попово;
  • Вътрешни правила за регламентиране на вътрешния оборот на електронни документи и докумени на хартиен носител;
  • Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;
  • Изготвени технологични карти на  административните услуги, които въвеждат яснота за отделните етапи на изпълнението на съответната услуга.
2. Издаден наръчник „Вътрешни правила за работа на администрацията на община Попово. Технологични карти на административните услуги.” – тираж 150 бр.
3. Обучени 96 служители на администрацията да прилагат обновените вътрешни правила.
4. Разработена, надградена и внедрена единна автоматизирана деловодна информационна система в общината и 10 пилотни кметства - 10 кметства бяха свързани към автоматизираната деловодна система: с. Кардам с. Светлен, с. Зараево, с. Славяново, с. Ломци, с. Ковачевец, с. МЕДОВИНА, с.Дриново, с. Садина, с. Водица.
5. Въведени електронни административни услуги, които могат да се заявяват през интернет (https://eservices.popovo.bg/services/) и да се получават по избран от гражданина-получател начин (на гише, по куриер и др.).
6. Създаден регистър на административните услуги на български и английски език и публикуван в интернет сайта на общината.
7. Поставени 2. бр. Точки(терминали) за автоматизиран достъп до информация в Общината (т.н. Киоски) – поставени в Центъра за административно обслужване и Данъчната служба на общината.
8. Създадена Харта на клиента на община Попово.
9. Усъвършенствана система за жалби и оплаквания на гражданите.
10. Внедрена електронна система за експресно проучване мнението на гражданите(СЕМКО). - http://www.popovo.bg/semco
placeholder