1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проект „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи, чрез създаване на социално предприятие в община Попово”

ПечатЕ-поща


На 01 февруари 2012 г. Община Попово стартира изпълнението на проект BG051PO001-5.1.02-0017-C0001 „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи, чрез създаване на социално предприятие в община Попово”,  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 -5.1.02  „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”. Проектът се осъществява, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е с продължителност от 14 месеца и обща стойност  235 949.86 лв., като 100% от средствата са под формата на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Човешки ресурси”.

Във връзка със стартирането на дейностите по проекта, ще бъде проведена начална пресконференция, която цели да запознае обществеността и всички заинтересовани страни с целите и търсените резултати по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 17.02.2012 г. от 12:00 ч.  в сградата на Общинска администрация - Попово, етаж втори, зала на Общински съвет.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Попово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

placeholder