1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012 г. започва от 1 март

ПечатЕ-поща

Отдел „Местни данъци и такси” уведомява, че плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012 г. започва от 1 март. Плащането може да се извършва на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок от 1 март до 30 април, се прави отстъпка 5 на сто.

За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2012 г, на лицата ще се изпратят съобщения по пощата на съответните адреси.

Заплащането на задълженията може да се извършва на касите в паричния салон на Отдел „Местни данъци и такси” в сградата на Община Попово или по банков път, на обявената на интернет страницата на Община Попово банкова сметка (виж начини за плащане). Работното време на данъчните каси е от 8.00 ч.- 12.00 ч. и от 13.30 ч.-16.30 ч.

Паралелно с плащането на текущите данъци и такси всеки може да погаси задължението си за минал период, ако има такова. За невнесените задължения от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране, с което допълнително се утежнява финансовото състояние на данъкоплатците.

Лицата, които са се освободили от собственост на недвижими имоти или МПС, следва да представят в отдел „Местни данъци и такси” копие от нотариален акт или договор за покупко-продажба на МПС, за закриване на тези партиди, с което да се преустанови начисляването на недължими данъци и лихви върху тях.

placeholder