1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Заповед, определяща зоните за разходка на домашни любимци - кучета на територията на град Попово

PDFПечатЕ-поща

ЗАПОВЕД № З-12-562 / 12.06.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово

НАРЕЖДАМ:

1. Определям следните зони за разходка на домашни любимци - кучета на територията на град Попово:

- Зелена площ, находяща се между ул. „Михаил Маджаров” и ул. „Бенковска” /под стара ЖП гара/;

- Парк, находящ се между ул. „Раковска” и ул. „Иван Иванов” /до газстанцията срещу пожарната/;

- Зелен пояс, граничещ с ул. „Белите брези” и находящ се в местността „До игрището”;

2. Зоните за разходка на домашни любимци – кучета, да бъдат обозначени с информационни табели.

3. В определените зони за разходка на домашни любимци - кучета, да бъдат поставени кошчета за отпадъци.

4. Собствениците на домашни любимци - кучета да вземат мерки животните да не замърсяват зоните за разходка, като почистват мястото след дефекация;

5. Всички собственици на домашни любимци са длъжни да спазват изискванията на Наредба №1 на Общински съвет гр. Попово за опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово. При констатирани  нарушения, ще се налагат санкции по реда на Раздел VІ от Наредбата.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на живущите на територията на Община Попово, да се обяви на интернет страницата и на информационното табло на общинска администрация град Попово.

Копие от заповедта да се изпрати до Началника на Районно управление „Полиция” град Попово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Трифон Трифонов – Зам.-кмет при  Община Попово.

Д-Р ЛЮДМИЛ  ВЕСЕЛИНОВ: Подпис и Печат

Кмет на Община Попово

placeholder