1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

В процес е изпълнението на третия етап от корекциите на река Поповска по спечелен от Общината проект

PDFПечатЕ-поща

На 13.06.2012 г. бе подписан Договор между Община Попово и фирма „Стройкомерс-ТТ” ЕООД град Търговище за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез открита процедура с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) съгласно Договор BG161РО001/1.4-06/2010/015 “Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на град Попово от км 4+115 до км 6+567” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Общата стойност на СМР е 568 128,84 лв. без ДДС. Финансовият принос на Община Попово по този проект е 5 %. Предстои изпълнение на СМР през летните месеци, с което ще се реализират целите на проект „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на град Попово от км. 4+115 до км. 6+567”, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по Договор № BG161PO001/1.4-06/2010/015.

По проекта ще бъдат извършени:

- рехабилитация и възстановяване проводимостта на речното корито от км 4+115,00 до км 4+728,80 – 613 м;

- корекция и реконструкция по речното корито на река Поповска от км 4+728,80 до км 5+056,00- 328 м;

- възстановяване проводимостта на речното корито от км 5+926,00 до км 6+205,00 – 279 м;

С реализацията на проекта ще се подобри екологичната среда, ще се осигури превенция на риска от наводнения от река „Поповска”, което ще гарантира по-голяма сигурност и безопасност за населението, ще се предотвратят процесите на ерозия на речното легло, ще се подобри естетическия изглед на реката в централната градска част и ще се повиши опита и усъвършенства техническия капацитет за кандидатстване по линия на Европейския фонд за регионално развитие с проекти свързани с развитието на общинската инфраструктура.

Проектът бе подписан лично от кмета на общината, д-р Людмил Веселинов още на 3-ти юни 2011 г. в една от залите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в присъствието на зам.-министър Лиляна Павлова и други кметове на общини. Схемата за кандидатстване бе „Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”. По същата схема бяха одобрени проектни предложения на 75 общини. Община Попово и още 40 други получиха финансиране, но поради недостиг на финансов ресурс проектите на 2 големи и 35 малки общини не получиха  необходимите им средства. Бързата реакция на нашата община при изготвянето на този проект и ранното кандидатстване, изпреварвайки много други, спомогнаха да попаднем между финансираните.

Конкретната цел на този проект е предотвратяване риска от наводнения от река „Поповска”, преминаваща през централната част на града; намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околна среда; предотвратяване процесите на ерозия на речното легло; подобряване на физическата среда, качеството на живот, жизнената и работна среда и екологичните условия; подобряване естетическия изглед на реката в центъра на града.

В по-подробен план дейностите по проекта обхващат коритото на реката, условно заключено между улиците „Панайот Хитов” и „Раковска”. Очакваните резултати са да се получи един рехабилитиран участък с възстановена проводимост на речното корито от км 4+115,00 до км 4+728,80 с дължина малко над 600 м. По този участък вече се извършват технически мероприятия за възстановяване проводимостта на речното корито чрез почистване на дървесната, блатната и тревната растителност и отложените наноси по дъното и откосите на участъка.

По коригирания и реконструиран участък по речното корито на реката от км 4+728,80 до км 5+056,00 с дължина около 330 м ще се почистят наносните отлагания. Ще се извърши реконструкция на участък с дължина 327.20 м, разположен между мостовете на ул. „Драва” (км 5+056.00) и ул. „Панайот Хитов” (км 4+728.80), включително ще се коригира подучастък от км 4+865.00 до км 5+056.00 с дължина около 190 м. Ще се изгради едно стоманобетоново кюне (канал за движение на водата) с трапецовидна форма по оста на корекцията и изпълни бетонова облицовка по дъното й. Ще бъдат изградени стоманобетонови подпорни стени от двата бряга на реката с височина 2.00 м и един бетонов зъб в началото на съществуващата облицовка при км 4+872.45.

По десният бряг на реката след моста на ул. „Драва” ще се изгради рампа за  подход за обезпечаване достъп на техника в коритото на реката. Ще се възстанови проводимостта на речното корито от км 5+926,00 до км 6+205,00 с дължина около 280 м, а течението на реката в участък с дължина около 60 м ще се изправи. Наносните отлагания по десния бряг на реката след моста, в участък с дължина около 50 м ще се премахнат. Ще бъде възстановена проводимостта на речното корито под моста, чрез отстраняване на отлаганията, а дъното на корекцията преди моста също ще бъде почистено от наноси. Речното корито вдясно в участък с дължина 220 м ще предстои да се разшири.


от Пресцентъра на Община Попово

placeholder