ВАС се произнесе окончателно: изборът за кмет на Община Попово е законен и действителен!

Петък, 06 Юли 2012г.

Печат

Последната сесия на ОбС-Попово, която се проведе на 28.06.2012 г., започна с едно важно съобщение. То бе насочено както към общинските ни съветници, така и към гражданите на община Попово и беше направено от председателя на ОбС г-н Георги Георгиев. Предадено с известни съкращения по протокола на сесията, съобщението гласеше: „...Между двете заседания на ОбС-Попово от месец май и настоящото през месец юни 2012 година приключи административно съдебното производство във връзка с оспорване резултатите от изборите за кмет на Община Попово. Върховният административен съд проведе на 06.06.2012 г. поредното си, последно съдебно заседание във връзка с оспорването на загубилия кандидатът за Кмет на Община Попово Иван Димитров. След събиране на всички доказателства по делото, включително назначаване съдебно техническа експертиза относно прозрачност на бюлетините се установи от съда, че те са отпечатани съгласно утвърдените от ЦИК София технически образци. С Решение № 8202 от 07.06.2012 г. по Административно дело № 6984 по описа на Върховен Административен съд бе оставено в сила Решение № 19/02.04.2012 г. по Административно дело № 244 /2011 г. на Административен съд Търговище – същото е правилно, обосновано и законосъобразно. Съдът и в двете инстанции приема, че решението на Общинска избирателна комисия-Попово, с което е обявен за избран за Кмет на Община Попово на втори тур – Людмил Веселинов, издигнат от Местна коалиция от партии „ЗАЕДНО” получил 7 387 действителни гласове е законосъобразно. Съдът приема за неоснователен доводът на оспорващия Иван Димитров за нарушение на изборния процес, тъй като от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че обстановката в секциите е нормална и не са регистрирани жалби за нарушения, без депозирани особени мнения и възражения от членовете на СИК. Видно от събраните по делото доказателства, ОИК-Попово и изпълнила задълженията си за избор на Кмет на Община Попово в съответствие с Изборния кодекс. Този извод изцяло се потвърждава от съдържанието на протокола на комисията, който отговаря на законовите изисквания. Липсват спорове между членовете, както във връзка с процеса на гласуване, така и при определяне действителността на бюлетините. Решението на ОИК-Попово е издадено при наличие на безспорен изборен резултат, от който правилно и законосъобразно, в съответствие с чл. 246 ал. 3 от ИК, за избран за Кмет е обявен кандидата, получил повече от половината действителни гласове – Людмил Веселинов.”

Изборите от есента на 2011 г. отминаха отдавна, но не и за Община Попово. Поне не до скоро! Както преди известно време ви информирахме, крайния изборен резултат за избор на кмет на община Попово бе атакуван в съда от Иван Петков Димитров - също кандидат за кмет на община Попово. Образувано бе дело, решено на два пъти от Търговищкия административен съд в полза на законоизбрания кмет Людмил Димитров Веселинов.

Делото бе образувано по жалбата на кандидат-кмета от ПП „ГЕРБ”, представляван юридически от адвокат Стефан Петков - друг кандидат-кмет и участник в изминалите избори. По същество жалбата оспорваше резултатите от втория тур на изборите за кмет на община Попово, произведен на 30.10.2011 г. и бе против решението на ОИК-Попово от 31.10.2011 за обявяване на избран кмет. В жалбата като основания за отмяна на оспореното решение бяха посочени нарушения на изборния процес изразяващи се в прозрачност на бюлетините, оказване на натиск върху гражданите да гласуват за избрания кандидат за кмет. С жалбата бяха направени и искания за обявяване на недействителността на всички вписвания в Регистъра на населението за село Паламарца, село Гагово, село Водица и град Попово, извършени в периода от 23.10.2007 г. до 23.10.2011 г. на лица, които не отговарят на изискванията на чл. 92 от ЗГР да бъдат вписани в този регистър.

Първоначално Административен съд-Търговище се произнесе със свое  Решение № 144 от 21.11.2011 г. по адм. д. № 207/2011 г, с което потвърди решението на ОИК- Попово за избора за кмет на Община Попово на втори тур. ОИК обяви за избран кмет Людмил Димитров Веселинов, издигнат от Местна коалиция от партии „Заедно”, като получил 7387 действителни гласове. Последва обжалване на решението на АС-Търговище пред ВАС-София от изгубилия кандидат-кмет.

С Решение № 17029 от 22.12.2011 г. на ВАС по административно дело № 15780/2011 г. бе отменено Решение № 144 на Административен съд- Търговище, като делото бе върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. Върховният административен съд тогава установи, че „...при разглеждане на делото в Търговище са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, във връзка с изясняване на релевантни факти, включително непроизнасяне по направени доказателствени искания и необсъждане на всички събрани доказателства”. В тази връзка ВАС даде следните конкретни указания: „...При новото разглеждане на делото съдът следва да събере всички допустими доказателства, относими към предмета на доказване – възраженията на жалбоподателя за допуснати нарушения при провеждане на избора. Едва след съвкупната преценка на всички относими доказателства, съдът може да обоснове правен извод за това дали при провеждане на изборите са допуснати нарушения, които са повлияли или са могли да повлияят на обявения изборен резултат”.

Със свое ново Решение № 19 от 02.04.2012 г. Търговищкият административен съд във вече друг състав и след събирането на всички изискани от ВАС факти и повторно разгледаната жалба на Иван Димитров отново потвърди решението на Общинската избирателна комисияПопово, с което ОИК обяви за избран кмет на Община Попово на втори тур Людмил Димитров Веселинов, издигнат от МК „Заедно”, като получил 7387 действителни гласове. След повторното произнасяне на АС-Търговище последва ново (второ поред) обжалване пред ВАС-София...

За да не бъдем голословни, ще цитираме само част от изявлението на прокурора по делото във ВАС: „...По същество жалбата (на Иван Димитров, бел. ред.) е неоснователна. В съответствие с разпоредбата на чл. 243, ал. 3 от ИК за избран за кмет на община Попово, е обявен кандидата, получил повече от половината действителни гласове. Правилно административният съд е приел, че липсват нарушения на изборния процес, обстановката в избирателните секции е нормална, няма подавани жалби и сигнали при определяне на изборния резултат в самите СИК. Неоснователни са възраженията в жалбата относно изборната бюлетина. Правилно съдът е приел, че бюлетината съответства на изискванията на ИК и Конституцията на страната във връзка с допуснатата от съда техническа експертиза, която е установила, че същата съответства на образеца на Централната избирателна комисия - бюлетината е отпечатана върху бяла непрозрачна хартия с черно мастило, а плътността на хартията е била достатъчна, за да е непрозрачна, поради което не са налице нарушенията по т. 1 от касационната жалба. Правилно съдът не е допуснал свидетелски показания, а е приел, че във връзка с разпоредбата на чл. 226 ал. 2 от АПК при новото разглеждане на делото от първоинстанционния съд се допускат само писмени доказателства, които не са могли да бъдат известни на страната, както и доказателства за новооткрити или новонастъпили обстоятелства след първоначалното разглеждане на делото. Правилно съдът е приел, че след като СИК нямат правомощия относно изготвянето на избирателните списъци, липсва възможност за инцидентна проверка по повод тяхното съставяне, още повече че касаторът не е оспорил самите списъци в отделно производство пред районния съд, поради което възраженията в касационната жалба са неоснователни и не са налице касационни основания

В крайна сметка ВАС отсъди, че не са налице твърдените с касационната жалба отменителните основания, а обжалваното Решение на Търговищкия административен съд е правилно и обосновано, поради което следва да бъде оставено в сила. По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 267, ал. 9 от ИК, Върховният административен съд реши: оставя в сила Решение № 19/ 02.04.2012 г. по адм. д. № 244/2011 г. на Търговищкия административен съд, с което жалбата на изгубилия съревнованието в изборите кандидат-кмет Иван Петков Димитров е отхвърлена.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване! Сагата с местните ни избори вече завърши.

от Пресцентъра на Община Попово