1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Безплатно военно обучение за всички желаещи

PDFПечатЕ-поща

Министерство на отбраната набира кандидати за безплатно обучение в курсове за начална и специална военна подготовка през 2013 година.

Сроковете за записване са кратки – до 27 февруари 2013 година! Няма полови ограничения!

Необходимо е само желаещите да са медицински годни и психически пригодни, да са български граждани и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да са пълнолетни и да подадат заявление по образец в Офиса за военен отчет в Община Попово или Областен военен отдел – Търговище.

Успешно завършилите курса по началната военна и/или специална военна подготовка полагат военна клетва и им се присвоява военно звание.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0608/ 40 231 и в Офиса за военен отчет в Община Попово, ІІI етаж, стая 319.

* Желаещите български граждани да се обучават в курсове за начална/специална подготовка да подават заявление в областните военни отдели/ отдел ,,Столичен’’ и офисите за военен отчет в общините/районите на основание заповедта на министъра на отбраната на Република България за обявяване на курсовете за начална/специална подготовка.

- образец на заявление Приложение № 1; (в момента не е налично!)

- към заявлението да се прилагат следните документи:

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус /етапна епикриза/;

- експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академния;

- експертно решение за психологична пригодност, издадено в Центъра по психично здраве и превенция - ВМА /прилага се служебно/.

- свидетелство за съдимост;

- декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-7 /т.7 при условие, че е служил/ от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

- удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер/.

* Българските граждани без военна подготовка, желаещи да се обучават в начална и/или специална военна подготовка, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

- да са годни и психологически пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- други специфични изисквания, които се определят за всеки курс.

* Кандидатите, отговарящи на изискванията, съобразено с обявените курсове и броя на обучаемите в съответния курс се класират по следните критерии:

- образование;

- квалификация;

- компютърна грамотност;

* На българските граждани, сключили договор за обучение, за времето на курса се осигуряват:

- настаняване, изхранване и униформа, при условия и по ред, определени от на министъра на отбраната;

- безплатно медицинско обслужване;

- задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.

* Финансовото осигуряване на курса е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

от Пресцентъра на Община Попово

placeholder