1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Дирекция „Местни данъци и такси” съобщава

PDFПечатЕ-поща

Дирекция „Местни данъци и такси” съобщава, че от 1 март 2013 г. започва събирането на местните данъци и такси за 2013 година.

Данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства за 2013 г. се заплащат на две равни вноски - от 1 март до 1 юли - първа вноска и до 30 октомври - втора вноска. На предплатилите за цялата година от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.

Патентният данък за 2013 година се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: първа вноска - до 31 януари; втора вноска - до 30 април; трета вноска - до 31 юли и четвърта вноска - до 31 октомври.

Дължимият туристически данък се заплаща текущо от данъчно задължените лица, предлагащи нощувки до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Паралелно с плащането на текущите данъци и такси за 2013 г. всеки може да погаси задължението си за изминал период, ако има такова.

Плащанията могат да се направят на касите в паричния салон на Дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Попово, които работят от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч., или по банков път на банкова сметка на Община Попово, както следва:

IBAN: BG11UBBS80028413872404

BIC код: UBBSBGSF

Банка ОББ АД

Кодове за вид плащане:

Окончателен годишен патентен данък

44 14 00

Данък недвижими имоти

44 21 00

Данък превозни средства

44 23 00

Такса битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарения

44 25 00

Други данъци/пътен данък/

44 34 00

От месец януари 2013 г. в паричния салон на Дирекция „Местни данъци и такси” е поставено устройство (ПОС терминал), посредством което е възможно заплащане на местните данъци и такси с притежавани от лицата дебитни и кредитни карти. Приемат се плащания с по-разпространените видове дебитни и кредитни карти – VISA, MasterCard, VISA Electron и Maestro, като при плащането чрез ПОС терминал не се удържат такси от лицето.

placeholder