1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покана за участие в заключителна пресконференция по проект "Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на социално предприятие в община Попово"

PDFПечатЕ-поща

На 01 февруари 2012 г. Община Попово стартира изпълнението на проект BG051PO001-5.1.02-0017-C0001 „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи  чрез създаване на социално предприятие в община Попово” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”.

Проектът беше с продължителност от 14 месеца и във връзка с приключването на всички дейности, ще бъде проведена заключителна пресконференция, която да запознае обществеността и всички заинтересовани страни с постигнатите резултати по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 27.03.2013 г. от 10:30 ч. в сградата на Общинска администрация – Попово, етаж втори, зала на Общински съвет.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Попово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви  обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

От екипа на проекта

placeholder