1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проведена сесия на ОбС-Попово

PDFПечатЕ-поща

Двадесетото заседанието на Общински съвет – Попово  се проведе на 28 март. На него присъстваха кметът на Община Попово д-р Людмил Веселинов, заместник кметът – Емел Расимова, Мариан Маринов – директор Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” и представители на общинска администрация. В  сесията взеха участие 27 общински съветника, които трябваше да се справят с дневен ред от 23 точки.

Първа точка на днешното заседание на съветниците бе относно дейността на Общинско предприятие – „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”. Във връзка с приключването на дейностите по проект „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи, чрез създаване на социално предприятие в община Попово” на 31 март се налага приемането на нов Правилник за организацията и дейността на социалното предприятие. Точката бе приета с пълно мнозинство.

С 27 гласа ЗА съветниците актуализираха  бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2013 година, като се завиши капиталовия трансфер с 300 000 лв. за функция „Здравеопазване”,  дейност „Многопрофилни болници за активно лечение”.

След направените разяснения от кмета на Общината – д-р Веселинов по следващата точка от дневния ред – Приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за развитие 2007-2013 година”, съветниците от ПП „Герб” гласуваха въздържали се, но въпреки това  с 21 гласа ЗА точката бе приета. С 19 гласа ЗА и 7 въздаржал се бе приет отчетът за изпълнение на Програмата за управление на отпадъци в община Попово за 2012.

Единодушно съветниците приеха следващите точки: Кандидатстване  за подготовка и депозиране на проектно предложение по приоритетна ос І „Добро управление” подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на стойност до 80 000лв.; кандидатстване на Община Попово по мярка 321 от стратегията за местно развитие за финансиране на проект „Закупуване на специализиран автомобил за нуждите на звеното в село Медовина” на обща стойност до60 000лв. Утвърден бе списъкът на общинския жилищен фонд за 2013г. като общия брой на жилищата е 298. Определени бяха спечелилите конкурса участници за отдаване на концесия на яз. ”Помощица” и рибарник „Невски”.

Единодушно бе взето и решението за откриване на процедура за приватизация незавършен строителен обект, общинска собственост чрез публичен търг явно наддаване.

Също така бе приета допълнената Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Попово за 2013 г.  и имотите общинска собственост /земеделска земя/.

По нататък в хода на заседанието общинските съветници взеха решения по въпроси отнасящи се до: приемане на годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община Попово за 2012 година; и приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 г. в Община Попово.

По предложение на д-р Ганка Колева-председател на Постоянна комисия  „Здравеопазване, околна среда и социална политика” бе разпределена сумата от 3210лв. на 31 жители от Община Попово, подали молби за отпускане на помощи от ОбС – Попово.

С 26 гласа ЗА съветниците дадоха съгласието си за учредяване право на надстрояване на съществуваща двуетажна масивна сграда, построена върху общинска земя.

Следващите три точки от дневния ред, приети единодушно,  се отнасяха за кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки 313, 321 и 322 от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група-Попово”, за благоустрояване на детски площадки в града, както и спортната зала „Тодор Янев”.

Йорданка Георгиева – PR
+ 359 608 40252
+359 878 675 805
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

placeholder