1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Община Попово разработва Интегриран план за градско възстановяване и развитие на града

PDFПечатЕ-поща

-------------------

На 12.06.2013 г. между Договарящия орган на ОП „Регионално развитие“ и  Община Попово се подписа Договор №BG161PO001/5-03/2013/003 по проект "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие  на гр. Попово".  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е с продължителност 20 месеца и обща стойност от 200 000 лв., като  190 000 лв. са под формата на безвъзмездна финансова помощ (85% съфинансиране от ЕФРР и 10% от националния бюджет), а 10 000 лв. (5%) са задължителния финансов принос, който Община Попово трябва да осигури.

I. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общата цел: Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на икономическите, социални и екологични проблеми на града и дълготрайно подобряване на качеството на живот на неговите жители.

Специфични цели:

 • Анализиране на проблемите пред социално-икономическото развитие на град Попово, на съществуващите политики, програми и секторни стратегии и дефиниране на възможностите за дългосрочно развитие на града;
 • Определяне на стратегия и визия за развитие – „Попово 2020”, с акцент оползотворяване на конкурентните предимства на градската територия;
 • Осигуряване на планова основа за реализиране на последователни координирани дейности целящи устойчиво социално-икономическо, екологично и пространствено развитие на града;
 • Създаване на инструмент за планиране, който да гарантира социална, икономическа, екологична и физическа устойчивост, обвързвайки управленски, административни и финансови мерки за реализацията му;
 • Концентриране на вложените публични и частни ресурси с цел създаване на условия за тяхната възвращаемост и устойчивост;

II. ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

1. Организация и управление на проекта

2. Разработване на документации за процедури за определяне на изпълнители

3. Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово с времеви хоризонт до 2020 г., чрез:

 • Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми;
 • Разработване на визия за развитието на град Попово до 2020г.;
 • Провеждане на обществени обсъждания за диалогичен избор на визията, стратегическия пакет и проекти, включени в интегрирания план (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания);
 • Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР;
 • Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП;
 • Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и бенефициенти, които ще бъдат обхванати в процеса на разработване и изпълнение на ИПГВР;
 • Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР;
 • Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР;
 • Определяне на структура и механизъм за управление и реализация на ИПГВР Попово;
 • Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
 • Изготвяне на система от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;
 • Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР;

4. Дейности за информация и публичност

5. Независим финансов одит на проекта

Във връзка със стартирането на дейностите по проекта, ще бъде проведена начална пресконференция, която цели да запознае обществеността и всички заинтересовани страни с целите и търсените резултати по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 10.09.2013 г. от 14:00 ч.  в сградата на Общинска администрация - Попово, етаж втори, зала на Общински съвет.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие  на гр. Попово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

placeholder