1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПОПОВО

ПечатЕ-поща

Община Попово започва процес по разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2014 – 2020 г., който ще промени облика на града и ще определи развитието му през следващите години и десетилетия.

Целта на ИПГВР е да доведе до устойчиво и трайно преодоляване на икономическите, социални и екологични проблеми на града и дълготрайно подобряване на качеството на живот на неговите жители. Ето защо е важно в процеса да се включат всички, които се интересуват и имат и отношение към градското развитие, към ефективното използване на публичните и ресурси и към успешното оползотворяване на европейските фондове.

В тази връзка на 17 и 18 февруари 2014 г. Oбщина Попово организира срещи-дискусии със заинтересованите страни, на които участниците ще бъдат запознати със смисъла и съдържанието на ИПГВР – Попово, направения целеви и проблемен анализ на съществуващото положение и с проведената анкета с гражданите. Ще бъде дадена възможност за обмен на информация, становища и коментари относно съществуващите проблеми и възможностите за развитие на град Попово.

Срещите ще се проведат в сградата на Общинска администрация-Попово, етаж 2, зала на Общински съвет при следния график:

  1. На 17.02.2014 г. от 14 до 15,30 часа – среща с представителите на местната власт и институции;
  2. На 17.02.2014 г. от 16 до 17,30 часа – среща с представителите на бизнеса;
  3. На 18.02.2014 г. от 09 до 10,30 часа – среща с представителите на социалните дейности, образование и култура;
  4. На 18.02.2014 г. от 11 до 12,30 часа – среща с представителите на неправителствени организации, младежки дейности, спорт и туризъм.

Гражданите, които проявяват интерес за участие в тези срещи, могат да заявят това предварително на арх. Иван Мисирджиев, ръководител на проекта на:

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


телефон: 0608/ 40216

----------------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Попово”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

placeholder