1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проведоха се първите срещи със заинтересованите страни във връзка с подготовката на ИПГВР – Попово

PDFПечатЕ-поща

.........На 17 и 18 февруари 2014 г. в залата на общинската администрация се проведоха първите срещи - дискусии със заинтересованите страни във връзка с подготовката на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Попово за периода 2014 – 2020 г.

Очаква се ИПГВР - Попово да промени облика на града и да определи развитието му през следващите години и десетилетия. Целта му е да доведе до устойчиво и трайно преодоляване на икономическите, социални и екологични проблеми и дълготрайно подобряване на качеството на живот на неговите жители.

Проведени бяха четири срещи – дискусии, както следва:

  • На 17. 02. 2014 г. от 14 до 15,30 часа – среща с представителите на местната власт и институциите;
  • На 17. 02. 2014 г. от 16 до 17,30 часа – среща с представителите на бизнеса и предприемачите;
  • На 18. 02. 2014 г. от 09 до 10,30 часа – среща с представителите на културата, образованието и социалните дейности;
  • На 18. 02. 2014 г. от 11 до 12,30 часа – среща с представителите на спорта, туризма, младежките дейности и неправителствените организации.

Експертите от обединение „Попово 2020” ДЗЗД, на което общината е възложила разработването на ИПГВР – Попово, запознаха участниците със смисъла и съдържанието на плана, с основните изводи и заключения от целевия и проблемен анализ на съществуващото положение и с резултатите от проведената анкета сред граждани на Попово. Проведени бяха оживени дискусии относно проблемите и възможностите за развитие на града, в които всички споделиха своите мнения и предложиха възможни решения.

Тук можете да се запознаете с резюме от дискусиите по време на четирите срещи:

-------------------------------------------------------
„Този документ е създаден в рамките на проект "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Попово”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

placeholder