1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проект на „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на Община Попово”

PDFПечатЕ-поща

-------------------

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПОПОВО,

Община Попово продължава изпълнението на проект по Договор №13-13-75/15.11.2013 г.  „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Попово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Една от основните дейности, заложени в проекта е разработването на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на община Попово и внасянето на правилата за приемане от Общински съвет- Попово. Правилата са разработени под формата на  „рамков документ”, чиято цел е подпомагане на  общинска администрация-Попово за постигане ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките за устойчиво развитие.

В тази връзка, Общинска администрация - Попово отправя покана за изпращане на мнения и препоръки на електронната поща на общината - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Проектът на документа можете да изтеглите от ТУК

Ще разчитаме на Вашето активно участие!

Разработването на Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на община Попово е дейност от проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Попово”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,  Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Попово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

placeholder