1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Общински съвет - Попово проведе редовното си заседание за месец Септември

PDFПечатЕ-поща

На 25.09.2014 г. се проведе тридесет и осмото заседание на Общински съвет – Попово, в присъствието на кмета д-р Людмил Веселинов и с кворум от 27 общински съветника.

В началото на заседанието, съгласно Закона за публичните финанси общинските съветници приеха отчет за изпълнение на Бюджет 2013г. на Община Попово.

Наложи се съветниците да гласуват актуализация на бюджета и инвестиционната програма, за да се осигурят средства за нормалното функциониране на детско-юношеската школа към ФК „Черноломец-04”, както и да се дофинансира основното училище в с. Славяново, поради намаленият брой ученици и съответно редуцираните средства полагащи се по стандарт, съответно с 4500 и 2000 лв.

В хода на заседанието местните депутати приеха баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за 2013г, както и последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Попово.

Съветниците утвърдиха паралелки под минимума за норматива за пълняемост в учебната 2014-2015г. в общинските училища в селата Зараево, Ломци, Славяново, Светлен, както и две паралелки в Гимназия „Христо Ботев” – гр.Попово.

За да се обезпечи авансово плащане от ДФ „Земеделие” по проект за изграждане на две детски площадки на улиците „Земеделска” и „Каломенска, по договор с МИГ-Попово, съветниците гласуваха запис на заповед в полза на фонда.

Въпреки проявен интерес от потенциален инвеститор ОбС – Попово не гласува откриването на процедура по приватизация, чрез публично оповестен конкурс на бившата детска градина в с.Паламарца, но  утвърди предоставянето на общинска земеделска земя в размер на 35,359 за безвъзмездно ползване на НЧ ”Христо Смирненски-1903” в с.Априлово. Бяха гласувани и одобрени оценки за продажба чрез публичен търг на общински земеделски земи в землището на гр.Попово.

Съветниците утвърдиха промени в списъка на общинския жилищен фонд, след постъпила молба от наемател за извършване на продажба.

Бе взето решение за изработване на Подробен устройствен план и технически проект за обслужващ път в землището на Попово, във връзка с посъпило искане от инвеститор за изграждане на птицекланица.

Наложи се общинските съветници да удължат срока на предварителното съгласие за преминаване на проектното трасе на газопровода „Южен поток” и неговите технологични площадки, взето с решение от 2012 г.

С докладна записка, която бе гласувана единодушно бяха оповестени резултатите от конкурса за възлагане на управлението на „МБАЛ-Попово” ЕООД. След успешно преминаване на конкурсните процедури от 1 октомври ще бъде сключен договор за управление с д-р Янка Иванова, временно изпълняващ длъжността „Управител”  в момента.

Единодушно бе подкрепена и докладната записка за подобряване на информационното обслужване на населението в община Попово, чрез преобразуване на общинската радиофикационна мрежа в ефирно радио. Промяната се наложи заради тежката амортизация и невъзможността за поддръжка на кабелното стопанство и наличната апаратура. Това даде повод на кмета д-р Веселинов за провеждане на редица консултации за решаване на проблема, след които бе оформено становище да се създаде общинско ефирно радио на база на съществуващите технически възможности и използването на лицензираната честота на ситуираното в гр. Попово радио „Антола”, при използване на досегашната програмна схема.

В края на заседанието общинските съветници гласуваха отпускането на еднократни помощи в размер на по 340лв. на две деца с изявени спортни дарби, след успешното им представяне и завоюваните първо и трето място в ученическите игри по тенис на маса, проведени през юни в гр.Чепеларе.

placeholder