1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Покана за пресконференция по проект

На 30 ноември 2015 г., от 13:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – Попово, в сградата на Общинска администрация, ще се проведе финална пресконференция по проект „ Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово ”.

Проектът се реализира по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет“. Безвъзмездната финансова подкрепа по него е в размер на 199 965,64 лв.

Община Попово кани медиите и заинтересованите страни да се запознаят извършените дейности и постигнатите резултати от проекта.

Основната цел на проекта бе укрепване капацитета на служителите в Общинска администрация – Попово, чрез провеждане на обучения свързани с повишаване на техните професионални знания и умения.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

placeholder