1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПОКАНА за заключителна конференция по проект „И аз имам семейство”

PDFПечатЕ-поща

-------------------

Екипът по приемна грижа към Община Попово ви кани на заключителна конференция по проект „И аз имам семейство”, която ще се състои.

На 23 декември 2015 година, от 11:00 часа, в заседателна зала на Общински съвет – Попово, в сградата на Общинска администрация.

Община Попово кани медиите и заинтересованите страни да се запознаят с извършените дейности и постигнатите резултати от проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския социален фонд 2007 – 2013 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

BG051PO001-5.2.11 – ПРИЕМИ МЕ на Европейския съюз.

-----------
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Агенция за социално подпомагане носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.
placeholder