1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Стартира проект "Подобряване на енергийната ефективност в 2 многофамилни жилищни сгради в гр. Попово с адреси: ул. България" №117 и ж.к. "Русаля" №33,34,35,36"

PDFПечатЕ-поща

На 22.12.2020 г., от 14:00 ч., в Дом на културата „Димо Коларов”, гр. Попово ще се проведе пресконференция за оповестяване стартирането на проект "Подобряване на енергийната ефективност в 2 многофамилни жилищни сгради в гр. Попово с адреси: ул. България" №117 и ж.к. "Русаля" №33,34,35,36" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0046-C01,  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.”

Основната цел на проекта е намаляване на потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 2 многофамилни жилищни сгради.

В проекта е заложено изпълнението на следните дейности:
1) Организация, управление и публичност на проекта;
2) Изпълнение на строително-монтажни работи за саниране и обновяване на сградите и въвеждане на енергоспестяващи мерки съгласно работните проекти и изпълнение на задължителните мерки в докладите от техническото и енергийно обследване;
3) Строителен надзор и оценка за съответствие;
4) Въвеждане в експлоатация на обновените обекти;

Чрез проектните дейности ще се осигури повишаване на енергийните характеристики на сградите, намаляване разходите за енергия, подобряване на експлоатационните им качества и създаване на по-добри условия за живот и топлинен комфорт на гражданите на гр. Попово.

С реализиране на настоящият проект се очаква годишното намаление на потребната електроенергия да бъде около 915 557 KWh/год., а емисиите от парникови газове да се редуцират с 446,94 тона CO2/годишно.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на 1 489 674,72 лв. с ДДС, което представлява безвъзмездна финансова помощ – съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85% и националното съфинансиране е в размер на 15%.

placeholder