1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ОБЩИНА ПОПОВО ДОПЪЛВА ОБХВАТА НА ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”.

PDFПечатЕ-поща

...............
Във връзка с обявеното извънредно положение и приетите мерки за ограничаване разпространението на заболяването от вируса COVID-19 на територията на община Попово се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, които са застрашени в най-голяма степен, както и за лица в карантинен период. Чрез изпълнение на дейностите по процедурата се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда, с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Целта на проекта  предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19, оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;  хора с увреждания;  възрастни в риск –лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  поставени под карантина във връзка с COVID – 19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

На лицата от целевите групи ще се извършва закупуване със средства на потребителите и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на потребителите.

За изпълнение на допустимите дейности е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 166 770 лева осигурени по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “, от които 141754,50лв са от европейско, а 25015,50 лв от национално съфинансиране.

На телефони 060840238 и 0893336746 се приемат заявки за закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства /закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги от жителите на всички населени села в Община Попово.

Договор BG05M9OP001-2.101-0132-C01 между Община Попово и Министерството на труда и социалната политика е по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът на изпълнение е 10 месеца, считано от 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

placeholder