1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово приключи дейности по проект „Улица и паркинг в кв. 115 между о. т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово”

PDFПечатЕ-пощаОбщина Попово приключи инвестиционен проект за Подобект „Улица и паркинг в кв. 115 между о. т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово“. Новата улица се намира северно от ул. „Генерал Баранов“, между жилищните сгради върху терен, който към момента на стартиране на строително-монтажните работи не е бил благоустроен. Изпълнените проектни дейности се осъществиха с финансовото подпомагане на Европейския съюз чрез „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“ https://eu-mayors.ec.europa.eu/bg/node/29 по мярка 19 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Сумата по проекта е на стойност 87 076,58 лв. без ДДС, от които европейско финансиране в размер на 78 368,92 лв. без ДДС и национално съфинансиране  8 707,66 лв. без ДДС.

Изпълнените проектни дейности са по административен договор  за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.349-0005-C01 от 29.11.2022, подписан между Община Попово, МИГ-Попово и Държавен фонд „Земеделие“. Реализираната инвестиция е по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, по процедура на МИГ-Попово подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

В резултат на инвестицията са изпълнени строително-монтажни работи по пътната настилка и тротоарите, отводняване и осветяване на паркинга. След разваляне на съществуващата трошенокаменна основа е удълбочено земното легло и е изпълнена нова конструкция на пътната настилка. В габарита на улицата съгласно ПУП са изградени платно за движение 5,50 м и два тротоара. Обособени са 35 бр. паркоместа за перпендикулярно паркиране и 2 бр. паркоместа за хора с увреждания. На пътното платно на улицата и паркинга е положена изцяло нова асфалтова настилка.

С изпълнението на проект „Улица и паркинг в кв. 115 между о. т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово“, Община Попово цели да подобри и развие общинската пътна инфраструктура и да я приведе към съвременните нормативни изисквания. Реконструкцията и рехабилитацията на обекта отговаря на основната цел на Стратегията за ВОМР-водено от общностите местно развитие, a именно – стимулиране на местното икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за постигане на по-балансирано развитие на територията на МИГ-Попово.

Постигнатите резултати подпомагат изграждането на местната инфраструктура, услугите в областта на отдиха и културата, и обновяване на населеното място, така че градът да стане привлекателен за развитие на бизнес и по-добро място за живеене.


placeholder