1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор за основен ремонт и оборудване на Детска градина „ЗАРАЙСК“ с. Зараево

PDFПечатЕ-пощаПроект № BG-RRP-1.007-0034: „Модернизация на образователната среда в ДГ „Зарайск“ – с. Зараево, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване"

Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“

Община Попово подписа договор № BG-RRP-1.007-0034 от 08.01.2024 с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към Министерството на образованието и науката за финансиране на инвестиционен проект „Модернизация на образователната среда в ДГ „Зарайск“ - с. Зараево, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване" по Националния план за възстановяване и устойчивост - Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“ по Компонента 1 „Образование и умения“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз - „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“ https://next-generation-eu.europa.eu/index_bg - със средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор на проектни предложения за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”.

Обща стойност на инвестицията: 950 915,14 с ДДС, от които:


  • Европейско финансиране: 793 739,08 лв. без ДДС – безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
  • От бюджета на Република България: 157 176,06 лв. - представляваща невъзстановим данък добавена стойност.
  • Срок за изпълнение: от 08.01.2024 до 31.05.2026 г.


Основната цел на настоящото проектно предложение е да се осигурят условия за качествени грижи в ранна детска възраст и ранно детско и предучилищно образование в сградата на ДГ „Зарайск“ – с. Зараево, като част от образователната инфраструктура в Община Попово, чрез изпълнение на комплекс от мерки за изграждане на енергийно ефективна, иновативна, модернизирана, подкрепяща и мотивираща образователна среда.

Проектните дейности предвиждат основен ремонт, реконструкция и основно обновяване на предучилищната образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите и помещенията на детската градина. Изпълнението на инвестицията включва топлинно изолиране на външните стени и пода, ремонт на покрива и подмяна на външната дограма на сградата. Планирани са изграждане на нова отоплителна система, на нова осветителна инсталация и на фотоволтаична централа. Проектните дейности предвиждат и цялостна подмяна на ВИК инсталация, ремонт на санитарните възли, паркоустройство с монтиране на детски съоръжения и паркова мебел. В одобреното предложение за инвестиция са разписани също обзавеждане и оборудване на  съблекални, на спални и на занимални с кът за хранене, на зони за обучение, кухня и природен кът на открито.

Изпълнението на проектните дейности ще  спомогне за повишаване качеството на полаганите грижи в ранна детска възраст и предучилищно образование, което ще доведе до повишаване на привлекателността на образователната институция. Реализацията на проектното предложение ще подпомогне за постигане на целите както на Националната програма за развитие България 2030, Приоритет 1 „Образование и умения“, така и на целите и мерките, заложени в План за интегрирано развитие на община Попово за периода 2021-2027 г.

placeholder