1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор за основен ремонт и обновяване на Профилирана гимназия „Христо Ботев“

PDFПечатЕ-пощаПроект № BG-RRP-1.007-0040: „Модернизация на образователната среда в ПГ „Христо Ботев“ – гр. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване“

Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“

Община Попово подписа административен договор за финансиране на инвестиция № BG-RRP-1.007-0040-C01/23.01.2024: „Модернизация на образователната среда в ПГ „Христо Ботев“ – гр. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване“ с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към Министерството на образованието и науката по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“ https://next-generation-eu.europa.eu/index_bg – със средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост – Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“.

Обща стойност на Инвестицията: 2 499 021,04 лв. с ДДС, от които:

  • Европейско финансиране: 2 085 959,71 лв. без ДДС – безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
  • От бюджета на Република България: 413 061,33 лв., представляваща невъзстановим данък добавена стойност.
  • Срок за изпълнение: от 23.01.2024 г. до 31.05.2026 г.

Инвестиционният проект включва топлинно изолиране на външните стени, на покрива и пода, подмяна на съществуващите прозорци и врати с нови. Предвиждат се ремонтни дейности на помещения, коридори, складове, закусвалня, санитарни възли. Проектните дейности включват инсталиране на термопомпена система тип „въздух-въздух“ и фотоволтаична система. Ще бъдат монтирани нови LED осветителни тела, система за достъп на хора в неравностойно положение и мълниезащитна инсталация. Разписани са разходи за закупуване на лабораторни пособия и апаратура; спортни уреди и съоръжения; пособия и оборудване за обзавеждане на  кабинети.

Настоящият проект има за цел да се осигурят условия за качествено образование в учебната институция, чрез изпълнение на комплекс от мерки за изграждане на енергийно ефективна, иновативна, модернизирана, подкрепяща и мотивираща образователна среда за учениците от ПГ „Христо Ботев“ – гр. Попово и създаване на условия за приобщаващо общо образование.

В резултат на реализираната инвестиция ще бъде осигурена съвременна физическа среда с интегрирани в нея образователни технологии за възпитание, социализиране и обучение на учениците. Съвременната материална база и изграждането на по-сигурна, устойчива, екологична и привлекателна среда ще създадат по-здравословни и качествени условия при провеждане на учебния процес. Очакваните резултати са в контекста на целите както на Националната програма за развитие България 2030, Приоритет 1 „Образование и умения“, така и на целите и мерките, заложени в „План за интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г.

placeholder