1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор за реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128, кв. Сеячи

PDFПечатЕ-пощаЕвропейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

Проект №BG06RDNP001-7.019-0014:

„Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“

Община Попово подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.019-0014-С01/15.08.2023 г. с Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“. Инвестицията се реализира с финансовото подпомагане на Европейския съюз чрез „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ https://eu-mayors.ec.europa.eu/bg/node/29 по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Стойност на проекта на етап кандидатстване: 2 933 699,90 лв. без ДДС, от които:

Европейско съфинансиране (от ЕЗФРСР): 2 493 644.91 лв.

Национално финансиране: 440 054.99 лв.

Срок за изпълнение: от 15.08.2023 до 15.09.2025 г.

Реализацията на проекта включва подготвителни и земни работи с разчистване   на   терена   и   изваждане   на   корените   на  изсечените дървета, ремонтни работи по пътната настилка, отводняване чрез изграждане на тръбна канална мрежа с шахти, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Целта на проектното предложение е да бъде реконструиран общински път, разположен на територията на община Попово, който преминава през едно населено място – кв. Сеячи, от км 1+300 до км 3+000 и свързва посоченото населено място с републикански път II-51, както в началото, така и в края на обекта. С реконструкцията и рехабилитацията на пътя се цели да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътя и носимоспособността на настилката, да се постигне положителен ефект по отношение на подобряване и развитие на общинската инфраструктура.

В резултат на инвестицията ще се обнови част от пътната инфраструктура на територията на община Попово, ще се подобри транспортната свързаност и цялостното ѝ състояние и ще се приведе към съвременните нормативни изисквания. По този начин ще се подобри достъпността до населеното място, което ще допринесе съответно до създаване на по-добра среда за живот и работа. Изпълнението на проектните дейности ще подпомогне и стимулира местното икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за постигане на по-балансирано устойчиво развитие на територията на община Попово, в контекста на Приоритет 6 на ПРСР: „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие в селските райони, и намаляване на бедността“.
placeholder