1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово стартира изграждане на парк за разходка и развлечения на домашни любимци

PDFПечатЕ-поща
Проект №BG06RDNP001-19.643-0006:

„Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – BG06RDNP001-19.643 – МИГ-Попово

Община Попово стартира изпълнението на инвестиционен проект „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”. Реализирането му се осъществява с финансовото подпомагане на Европейския съюз чрез „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“, https://eu-mayors.ec.europa.eu/bg/node/29 по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Изпълнението на проекта е след подписан анекс към Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.643-0006-C01/12.04.2023 г., между Община Попово, Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ-Попово.

Стойност на проекта: 60 745,80 лв. без ДДС, от които: европейско съфинансиране (от ЕЗФРСР) – 54 671,22 лв. и национално финансиране – съответно 6 074,58 лв. Крайният срок на проекта е: до 30.06.2025 г.

Паркът за разходка, развлечения и игра на домашни любимци се изгражда в имот, разположен срещу Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Теренът се намира в урбанизираната територия на гр. Попово – по ул. „Раковска“. В резултат на инвестицията ще бъде обособена подходяща зелена зона в гр. Попово, където домашните любимци ще имат възможност да се разхождат спокойно, да играят и да се социализират. Предстои ограждане на терена, определен за парк с мрежа и разделянето му с оградни врати на две части: за малки и за големи четириноги. Върху зелените тревни площи ще бъдат монтирани уреди и съоръжения за тренировка: препятствие за преминаване „Кучешка лапа“, тройно препятствие, естакади за кучета, скок с две нива, препятствия с регулируема височина, препятствие за преминаване през обръч. Ще бъдат поставени и кучешки слалом, тунел за кучета, платформи за дресиране и тунел тип къщичка. Във всяка част ще бъдат монтирани комплекти маси с пейки, кошчета за отпадъци, чешма за хората и чешма за домашните любимци. Табела ще информира гражданите на гр. Попово за правилата в парка.

Предвидената инвестиция цели осигуряване на необходимото обособено зелено пространство за движение на домашни любимци в градска среда, което съответства на чл. 150 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и превръщането му в привлекателно място за разходка и отдих.

В резултат на реализираната инвестиция ще се гарантира безопасността на животните и удобството на гражданите, което от своя страна ще спомогне за  подобряване качеството на живот в населеното място. Очакваният резултат е от значение за постигане на специфична цел 3.1. към Приоритет 3 от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Попово за развитие на територията, насочена към изграждане на местна инфраструктура и местни основни услуги, включително услуги в областта на отдиха и културата, обновяване на селата и дейностите, за да станат населените места от територията привлекателни за бизнеса и за живеене.
placeholder