1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово ще реализира „Първа копка“ по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“, кв. Сеячи

PDFПечатЕ-пощаЕвропейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.
Община Попово ще реализира „Първа копка“
по проект №BG06RDNP001-7.019-0014:
„Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“

Община Попово, в качеството си на бенефициент по „Програма за развитие на селските райони“, ще проведе церемония „Първа копка“ по проект  „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“. Изпълнението на инвестицията е съгласно договор №BG06RDNP001-7.019-0014-С01 по Програма за развитие на селските райони и се реализира с финансовото подпомагане на Европейския съюз чрез „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ https://eu-mayors.ec.europa.eu/bg/node/29.

Проектът е насочен към изпълнение на комплекс от мерки с цел да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на път, разположен на територията на община Попово, преминаващ през кв. Сеячи, от км 1+300 до км 3+000, и свързващ посоченото населено място с републикански път II-51 както в началото, така и в края на обекта. Чрез реализиране на инвестицията ще се подобри състоянието на общински път TGV 1128 и транспортната свързаност към кв. Сеячи, с което част от транспортната инфраструктура, разположена на територията на община Попово, ще бъде приведена към съвременните нормативни изисквания.

Събитието ще се проведе на 12.02.2024 г. (понеделник) от 12:00 часа на разклонението на околовръстния път – посока кв. Сеячи.placeholder