1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово проведе церемония „Първа копка“ по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“, кв. Сеячи

PDFПечатЕ-пощаЕвропейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.
Община Попово реализира „Първа копка“
по проект №BG06RDNP001-7.019-0014:
„Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“

На 12.02.2024 г. Община Попово проведе церемония „Първа копка“ по  проект: №BG06RDNP001-7.019-0014 „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128“. Началото на проектните дейности е след подписан анекс към Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.019-0014-С01 между Община Попово, в качеството й на бенефициент, и Държавен фонд „Земеделие“. Инвестицията се реализира по Програма за развитие на селските райони с финансовото подпомагане на Европейския съюз чрез „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ https://eu-mayors.ec.europa.eu/bg/node/29 .

На церемонията присъстваха: кметът на община Попово – д-р Людмил Веселинов; Асен Тодоров – представител на фирмата-изпълнител „Автомагистрали – Черно море“ АД – гр. Шумен; Христо Петров – представител на фирма „Друм Супер Вижън“ ЕООД – гр. София, изпълняваща строителния надзор; членове на работния екип от Община Попово и гости.

Ставрофорен иконом Валентин Лазаров прочете молитва за успешното изпълнение на проекта, за здраве и благополучие на пътуващите след реализирането му. Д-р Людмил Веселинов и Асен Тодоров извършиха символичната първа копка и плиснаха менче с вода. Официалната церемония приключи с разбиване на традиционната бутилка с шампанско.

Общата стойност на проекта е 2 484 426,40 лв. без ДДС, от които: Европейско съфинансиране (от ЕЗФРСР-(БФП)): 2 087 680,10 лв.; Национално финансиране (БФП): 368 414,14 лв. и Съфинансиране от Община Попово: 28 332,16 лв. Крайният срок за изпълнение на строително-монтажните дейности е 3 месеца, а на проекта до 15.09.2025 г.

Предстоят изкопни работи и разчистване на терена с последващи ремонтни дейности по настилката на пътя, който преминава през кв. Сеячи, от км 1+300 до км 3+000 и свързва населеното място с републикански път II-51 както в началото, така и в края.

Чрез изпълнение на инвестицията ще се създаде обновена, устойчива и функционална транспортно-комуникационна мрежа на територията на община Попово, което съответства на целите на Програмата за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“.
placeholder