1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово подписа договор по проект „Модернизация на образователната среда в ДГ „Здравец“ – гр. Попово...

PDFПечатЕ-пощаИнвестиция № BG-RRP-1.007-0036

„Модернизация на образователната среда в ДГ „Здравец“ – гр. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване в основна и допълнителна сграда“

Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост: №: BG-RRP-1.007-0036-01/15.02.2024 г.

Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“

Бенефициент/Краен получател на средства: Община Попово.

Обща стойност на Инвестицията на етап кандидатстване: 1 963 878, 46 лв. с ДДС, от които:


  • Европейско финансиране: 1 639 270,45 лв. без ДДС – безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ - (БФП));
  • От бюджета на Република България: 324 608,01 лв., представляваща невъзстановим данък добавена стойност.


Срок за изпълнение на инвестицията: 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

Община Попово, в качеството си на краен получател на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, подписа административен договор с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към Министерството на образованието и науката за финансиране на инвестиция за ремонт и обновяване на ДГ „Здравец“ – основна и допълнителна сграда (бивша ЦДГ №4 – ДГ „Славейче“) в гр. Попово. Инвестиционният проект е по Националния план за възстановяване и устойчивост и ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“ https://next-generation-eu.europa.eu/index_bg

Основни дейности: Цялостна модернизация и рехабилитация на всички структурни елементи на ДГ „Здравец“ чрез:


  1. Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване на предучилищната образователна среда в основна и допълнителна сграда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция.
  2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите и помещенията на детската градина.


Цел на инвестицията: Чрез изпълнение на комплекс от мерки за изграждане на енергийно ефективна, иновативна, модернизирана, подкрепяща и мотивираща образователна среда в ДГ „Здравец“ – гр. Попово, да се осигурят условия за качествени грижи в ранна детска възраст и ранно детско и предучилищно образование на 186 деца, което кореспондира с основната цел на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ.

Очаквани резултати: В резултат на проектните дейности ще се осигури съвременна и модернизирана физическа среда с интегрирани в нея образователни технологии за възпитание, социализиране и обучение, което ще повиши привлекателността на образователната институция и качеството на полаганите грижи за децата в ДГ „Здравец“ – гр. Попово, ще се осигурят и равни и приобщаващи условия за деца от семейства от уязвимите групи. Очакваните резултати отговарят на целите както на Националната програма за развитие България 2030, така и на целите на „План за интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г.

Предстои обявяване на обществената поръчка за избор на фирма-изпълнител по проекта.


placeholder