1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Попово с подписан договор по проект „Модернизация на образователната среда в Детска градина „Слънце“ – гр. Попово...

PDFПечатЕ-пощаИнвестиция № BG-RRP-1.007-0035:

„Модернизация на образователната среда в Детска градина „Слънце“ – гр. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване в основна и допълнителна сграда“

Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост: №:BG-RRP-1.007-0035-С01/23.02.2024 г.

Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост: BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“.

Бенефициент/Краен получател на средства: Община Попово.

Обща стойност на Инвестицията на етап кандидатстване: 1 998 914,98 лв. с ДДС, от които:

  • Европейско финансиране: 1 668 515,81 лв. без ДДС – безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ - (БФП));
  • От бюджета на Република България: 330 399,17 лв., представляваща невъзстановим данък добавена стойност от бюджета на Република България.

Срок за изпълнение на инвестицията: 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

Община Попово, в качеството си на краен получател на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, подписа договор за финансиране на инвестиция „Модернизация на образователната среда в Детска градина „Слънце“ – гр. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване в основна и допълнителна сграда“. Договорът е подписан с Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към Министерството на образованието и науката по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – „финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“ https://next-generation-eu.europa.eu/index_bg

Основни дейности: Цялостна модернизация и рехабилитация на структурните елементи в подобект: основна сграда ДГ „Слънце“, намираща се в ж.к. „Русаля“, и подобект: допълнителна сграда ДГ „Пролет“ на ул. „Пирин Планина“ №14 в гр. Попово, което включва:

  1. Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване на предучилищната образователна среда в основна и допълнителна сграда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция.
  2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите и помещенията на детската градина.

Цел на инвестицията: Чрез изграждане на енергийно ефективна, иновативна, модернизирана, подкрепяща и мотивираща образователна среда в детското заведение да се осигури материална база, гарантираща здравословни и качествени условия за обучение в модерна и ефективна образователна среда, с по-комфортни условия за учене и работа, което кореспондира с основната цел на Процедура BG-RRP-1.007 по НПВУ.

Очаквани резултати: В резултат на ремонтните дейности ще се повиши качеството на полаганите грижи от ранна детска възраст и предучилищно образование в Детска градина „Слънце“ – гр. Попово за 168 децата. Ще се постигне съвременна и модернизирана физическа среда с интегрирани в нея образователни технологии за възпитание, социализиране и обучение на учениците. Ще се осигурят равни и приобщаващи условия за деца от семейства от уязвими групи. Това ще допринесе за повишаване привлекателността на образователната институция и повишаване на социалните умения на възпитаниците й. Изпълнението на инвестицията ще допринесе за постигане на целите на Националната програма за развитие България 2030 и за осъществяване на целите, заложени в приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика от „План за интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г.


placeholder