Други регистри

Печат

РЕГИСТЪР за предоставените минимални помощи администрирани от Община Попово

РЕГИСТЪР на пунктовете за изкупуване на отпадъци с битов характер на територията на община Попово (ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС)

РЕГИСТЪР на лицата, притежаващи документ за извършване на дейности с отпадъци

РЕГИСТЪР на заявените искания за финансиране на многофамилни жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.