1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Селско стопанство

PDFПечатЕ-поща

Община Попово се отнася към общините с добри екологични условия. На територията й няма изградени крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и хигиенни качества на атмосферния въздух, водите и почвата. Основно промишлената дейност е съсредоточена в гр. Попово в производствената зона, разположена в източната част на града. В производствената зона функционират производствата на машиностроенето, хранително-вкусовата, шивашката, текстилната, химическата промишленост, складови дейности и др. Зоната е разположена на подветрената страна на посоката на преобладаващите ветрове.

Община Попово е перспективен район, предлагащ възможност за производство на екологично чиста селскостопанска продукция. В резултат на това са възможностите за развитие на преработващата промишленост – консервна, хранително-вкусова, месопреработвателна. 

Сериозна възможност за развитие на керамичната промишленост дават суровинно-минералните ресурси. Разработването на минералния извор край с. Водица и други по-малки извори са в основата на развитието на нов за общината отрасъл. 

Все още неизползвани до край са възможностите за ловен, селски и културно-исторически туризъм, за възстановяване на традициите в овощарството и лозаро-винарството. 

Специално трябва да се отбележи съществуването в община Попово на добре изградени и ефективни напоителна и телекомуникационни системи, пътна и електроснабдителна мрежи.

Промишлената зона на града, обектите от социалната и обслужващата сфера, на жилищните сгради са газифицирани.

Трудовите ресурси в община Попово са около 16 500 души със сериозен потенциал, обусловен от качествената им характеристика.

Над 2 500 са хората с висше и полувисше образование и над 10 000 са със средно и средно-специално образование.

Селското стопанство е много важна съставна част от икономиката на община Попово.

Община Попово разполага с добри естествени ресурси за развитие на селското стопанство - наличие на плодородна земеделска земя, което създава възможности за използване на продукция, произведена в общината като суровина за хранително-вкусовата промишленост. 

Естествените ресурси са предпоставка за развитие на зърнопроизводство и лозарство.

В общината съществува сравнително добре развито търсене на селскостопанска продукция. Налице са възможности за нарастване на търсенето, като предпоставка за това е относително добре развитата хранително-вкусова промишленост и наличието на производствени мощности в този сектор. 

Селскостопанският фонд в община Попово по данни на Областна дирекция “Земеделие и гори” е в размер на 435801 дка, т.е. 29.2% от селскостопанския фонд на Област Търговище – 1492900 дка. Той е разпределен както следва: 

- Обработваема земя – 319202 дка
- Мери, пасища, ливади – 70991 дка
- Пустеещи земи – 39743 дка
- Трайни насаждения – 5865 дка

73.2% от селскостопанският фонд е обработваема земя, 16.3% - мери, пасища и ливади. Земята се обработва от земеделски кооперации, търговски дружества, еднолични търговци и физически лица. 

В община Попово има най-много изградени поливни площи от територията на област Търговище - около 70% от поливните площи на областта се намират на територията на община Попово. 

Приоритетно място в растениевъдството в община Попово заемат зърнените, техническите и фуражните култури, следвани от трайните насаждения и зеленчуците.

Природните условия дават благоприятна възможност за развитие на растениевъдството. За това говори фактът, че 97% от обработваемата площ са ниви, засети със зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури.

Основните зърнени култури застъпени в общината са пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица. Най-голям е относителния дял на пшеницата. Зърното се съхранява в лицензиран публичен склад за зърно с капацитет 42 хил. тона – с най-голям капацитет в област Търговище.

Трайните насаждения са обособени в по-големи масиви. Най-голям дял в трайните насаждения се падат на лозовите насаждения, ягодите, вишните, ябълките, сливите и малините.

Около 40% от зеленчуците в област Търговище се произвеждат на територията на община Попово

Тютюнопроизводството е слабо застъпено, като сновно се отглежда сортът Бърлей.

В сектора животновъдство най-висок е относителния дял на говедовъдството, овцевъдството, свиневъдството и птицевъдството. На територията на общината в с. Дриново функционира една от най-модерните в страната кланична база, а близостта до големите месопреработвателни комбинати в Разград и Търговище е допълнителен стимул за развитието на този сектор. Общината разполага със сериозен сграден фонд за нуждите на млекопреработвателната промишленост.

Основните насоки на животновъдството в общината са: разширяване на националния генофонд, запазване и възстановяване репродуктивността на животните, като се съхраняват ценните генетични качества. Тенденцията е увеличаване на броя на говедата и овцете. Забелязва се и повишен интерес към биволовъдството, но като цяло то е слабо застъпено в общината. 

Голямо е увеличението на пернатите животни – кокошки и бройлери. Перспективата при отглеждането на пернати животни е свързана най-вече с разкриване на ферми за бройлери, както и увеличаването им в личните стопанства. Наблюдава се повишен интерес към отглеждането на нетрадиционни за страната птици. В село Паламарца вече има създадена ферма за отглеждане на щрауси. 

Козевъдството е отрасъл, който се радва на интерес през последните години от страна на производителите. Това се обуславя от по-голямата млечност на животните, по-голямата плодовитост при женските, непретенциозността на хранене, по добра приспособимост и устойчивост на вида към природно – климатичните условия, а така също и търсенето на екологични храни на пазара. 

Секторът свиневъдство е представено главно в частния сектор и фирма «Братя Томови», гр. Попово. Основно отглежданите породи са “Ландрас”, “Голяма бяла” и “Дунавска бяла”. На територията на общината функционират две основни кланични предприятия - “Тандем-В” и “Братя Томови”. 

Друг сектор с експортна насоченост на произведената продукция е сектор птицевъдство.Поради тази причина основните насоки на производителите са към увеличаване на продуктите получени от сектора – яйца и месо. 

Традиционно застъпен сектор в общината е пчеларството. Интересът към него се засилва поради няколко причини: експортната ориентираност на продукцията и валутните постъпления от нея, с което се повишават доходите на производителите; бързата възвращаемост на вложените средства. 

Секторът животновъдство като цяло е успешно застъпен на територията на общината особено в селата, където той е основен поминък на населението. Наличието на пасищни площи (16.3% от селскостопанския фонд) е добър фуражен резерв и място за производство на екологично чиста продукция.

placeholder