Електроснабдяване

Последна промяна от Петък, 22 Ноември 2013г.

Печат

Eлектроснабдяването на Община Попово се осъществява от електроенергийната система на Република България.

На територията на общината са построени подстанции 110/20 kV “Попово” за нуждите на комунално-битовия сектор и промишлеността и 110/27.5 kV “Славяново” само за нуждите на БДЖ.
Електропроводната мрежа средно напрежение 20 kV е изградена на лъчист принцип с частично резервиране от съседните общини /подстанции/. Общата дължина на въздушните ел.проводи средно напрежение в общината е 481 км., въздушни мрежи ниско напрежение - 558.1 км. Кабелните линии ниско напрежение са 77,8 км. Броят на трафопостовете е 279 със 303 трансформатора с обща инсталирана мощност 376 MW.
Като цяло електроразпределителната система в годините след 1980 год. до момента е реконструирана и изградена на едно доста добро равнище. Повишена е в механично отношение на стълбовата част и арматурите, а така също и електрически добре оразмерена по отношение на проводниковата част, за което най-добра атестация са значително спадналия брой на авариите и смущенията.
Кабелна мрежа 20 kV има в град Попово и частично в селата Светлен, Медовина, Славяново и Водица, а в останалите населени места на общината е въздушна с отделни кабели. Тя притежава необходимата преносна възможност с резерв на места до 40 %.
Основната част от кабелната мрежа 20 kV е изградена с кабели, сух тип с полиетиленова изолация. Кабелите с хартиено-маслена изолация са вече напълно подменени. Електроенергийната мрежа в промишлената зона на града е развита добре и е обезпечена с необходимата преносна мощност.
Електроразпределителната мрежа и съоръжения на територията на общината се поддържат от собственика - фирма ЕНЕРГО-ПРО, гр. Варна, регионален център Търговище, район Попово.

На телефон 0700 1 61 61 клиентите могат да се свързват с операторите на Телефонния център от цялата страна 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието. Разговорът е на цената на един градски разговор съобразно тарифния план на клиента.

Телефонният център разполага с две автоматични линии и директна връзка с оператор:

Свързвайки се директно с един от операторите в Телефонния център, Вие можете да получите информация за:

Допълнително на телефон 0700 1 61 61 можете да подадете сигнал за неправомерно ползване на електрическа енергия или за кражба на съоръжения.