1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Твърди отпадъци

PDFПечатЕ-поща

Всички селища в община Попово са включени в система на централизирано сметосъбиране и сметоизвозване от средата на 2006 г. Отпадъците на общината до 2009 г. се извозваха на общинското депо за битови отпадъци, което се намираше на разстояние 14 км от града, в землището на с. Славяново. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от фирмите, съгласно договори за изпълнение на обществена поръчка, съответно: за града – "Титан Чистота" ЕООД, за селата – "Шеле България" ЕООД. 

Депото при село Славяново бе закрито и рекултивирано през 2009 г. съгласно приетата Национална програма за управление дейностите по отпадъците, тъй като не съответстваше на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Генерираните отпадъци на община Попово вече се извозват в регионалното депо за твърди битови отпадъци за област Търговище, изградено на територията на община Търговище, с. Дралфа.

През периода 2006-2007 г. бяха ликвидирани 58 броя неорганизирани сметища в 34 села и 2 квартала на Общината, които до скоро създаваха проблеми с опазването на околната среда. Дейностите по закриването им са финансирани от Национален Доверителен Екофонд и от бюджета на Общината и възлизат на 416824 лв.

След проведени преговори и консултации с експерти бе сключен договор с фирма "Екобулпак" АД за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Попово, което ще доведе до възможност за рециклиране и повторно използване на част от получените отпадъци.

За целта населението трябва да се информира своевременно за предимствата на тази система, а също и за настъпили промени в организацията. Има изготвен и одобрен проект от МОСВ за компостиране на органични отпадъци от домакинствата, който ще бъде финансиран от ПУДООС.


Протокол от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците" за регион Търговище (публ. на 15.01.2013 г.)

placeholder