1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПечатЕ-поща

Наименование на проекта: „Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Стойност на проекта:
Общо: 1 191 664.44 лв. от които:
993 700.00 лв. – безвъзмездна финансова помощ – съфинансирането от Европейския съюз чрез ЕФРР е в размер на 85%, а националното съфинансиране е в размер на 15%.
197 964.44 лв. - съфинансиране от Община Попово
Посочените суми са с ДДС.
Период на изпълнение: 20 месеца
Кратко описание на проекта:
Проектът е насочен към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 3 бр. жилищни сгради. Обектите на интервенция попадат в строителните граници на гр. Попово, който е определен като опорен център от ниво 4 на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради, с обща разгъната площ 6 661.39 м2 на адрес:
  1. ж.к. "Младост" бл. №4 - РЗП 2 543 кв.м;
  2. ж.к. "Младост" бл. №111 - РЗП 3 034 кв.м;
  3. ул. "Дряновска" №34-1 084 кв.м.
С реализиране на настоящият проект се очаква годишното намаление на потребната електроенергия да бъде около 1 158 653,00 KWh/год., а емисиите от парникови газове да се редуцират с 380.70 тона CO2/годишно.
Основна цел на проекта:

Намаляване на потреблението на енергия и ограничаване емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 3 многофамилни жилищни сгради.

Специфични цели на проекта: 1. Постигане оптимална икономия на енергия, чрез повишаване на енергийните характеристики на сградите, достигане на най-малко клас „С” на енергопотребление; 2. Подобряване на експлоатационните качества и жизнения цикъл на многофамилните сгради; 3. Обновяване жилищната инфраструктура и създаване на по-добри условия за живот и топлинен комфорт на гражданите на гр. Попово; 4. Осигуряване на условия за интегрирано, и устойчиво местно развитие на града и запазване функциите му на общински център и опорен център в област Търговище.


Върни се горе
...

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
placeholder