Изплащане на "Бели петна" - чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

Печат

За възстановяване на средства, полагащи се за рентно плащане за т.н. ”бели петна”, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ (за стопанските 2011/2012 г. до 2014/2015 г.) е необходимо:

1. Надлежно попълнен формуляр Заявление по образец, който може да се получи от Информационния център на Община Попово в сградата на общината или да бъде свален от интернет-сайта на общината - ВИЖ ПО-ДОЛУ!

2. Към заявлението се прилагат следните документи:

Това пълномощно се изисква в следните случаи:
В случай, че имотът/имотите не е/са собственост на лицето, подаващо искането за изплащане на полагащите се суми и/или лицето не е наследник на собственика/собствениците на имота/тите;
В случай, че имотът/имотите има/имат двама и/или повече съсобственика/наследника и заявлението се подава от един от тях, се изисква това лице да бъде упълномощено да получава полагащите се суми за „бели петна“ от името на останалите съсобственици/наследници;

3. Заявлението с приложените към него документи се подава по един от следните начини:

4. Средствата се изплащат по начина на заявяване във формуляра, подаден от собсвеника/съсобственика/наследника/ци, пълномощника/, а именно:   Ако лицето е заявило възстановяването на средствата, полагащи се за плащане за т.н. „бели петна“ по касов начин(в брой), същите ще се изплащат от касата на общината след тяхната проверка и одобрение - стая 215, етаж 2, а ако в заявлението е посочено изплащането им да бъде по банков път, то сумата ще бъде преведена с платежно нареждане на посочена от заявителя банкова сметка.

УКАЗАНИЯ относно подаването на заявление и получаването на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна"

ЗАЯВЛЕНИЕ-бланка за изплащане на на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна"

ДЕКЛАРАЦИЯ-бланка за изплащане на на полагащите се суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ - т.н. "бели петна"