Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

ПечатПроект “Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса”
Договор №A-09-31-32-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд

Тук може да видите Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост на Община Попово.

Публичният регистър може да видите тук:Публичен регистър