1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2021 г.:

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот ХХVІІ от кв.107 по регулационен план на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3991 по кадастрална карта на землище гр.Попово, катосе променя  отреждането му от „търговия и услуги“ на „ жилищно строителство“ - (публ. на 23.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно инициирано производство за обявяване на смъртта на Златан Драгов Янков, роден на 17.10.1952г. в гр. Враца. Производството е образувано по молба на Тодора Йорданова Янкова - (публ. на 23.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот ІІІ отреден за „Озеленяване, търговия и услуги“, кв.146 по плана на гр.Попово, който се разделя на 6 самостоятелни урегулирани позелени имота за „обществено обслужващи дейности“ - (публ. на 09.07.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот І отреден за „Базар, мед.център, услуги и търговия“, кв.131 по плана на гр.Попово, който се отрежда за „обсл.дейности, търговия, услуги и медицински център“ - (публ. на 09.07.2021 г.)

ОБЯВА относно  изработен Подробен устройствен план – изменение на план за регулация за Урегулирани поземлени имоти ХVІІ-2580, V-2596, VІ-595, VІІ-2594, Х-2590, ХІ-2589, ХІІ-2588, ХІХ-2587, ХІV-2584 от кв.137 по плана на гр.Попово, като се променят вътрешните регулационни линии по съществуващите кадастрални граници на имотите - (публ. на 18.06.2021 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Площадка за временно съхранение на отработени катализатори“ в гр. Попово, п.к.7800, ул. „Иван Братванов“ №4 с възложител фирма „ДМ РЕСАЙКЛИНГ“, с. Кардам, ул. „ Г. Караславов“№19 - (публ. на 14.06.2021 г.)

СТАНОВИЩЕ относно Решение на Пленума на ВСС от заседание на 18.02.2021 г. - (публ. на 07.06.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за изменение на подробния устройствен план -  ПЛАН  ЗА РЕГУЛАЦИЯ за УПИ ІV-267,УПИ VІ-268,УПИ V-268 и УПИ ІІІ-265, квартал 44 по ДР План на с. Априлово, общ. Попово - (публ. на 01.06.2021 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Преустройство и реконструкция на съществуващ ресторант“, в УПИ №Х, КВ.1 по ПУП на гр. Попово, община Попово, с административен адрес: „ Промишлена зона“, гр. Попово “ от Светослав Иванов Генчев - (публ. на 31.05.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработена проект за план-схема на електропровод за обект “Външно кабелно електрозахранване 0.4кV за жилищна сграда, чрез КЛ НН от съществуваща разпределителна касета тип РК-3 пред ПИ 47649.503.3661, УПИ ІІ, кв.13, ж.к.Младост“, гр.попово и от РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО“ - (публ. на 28.05.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот ХХVІІ от кв.107 по регулационен план на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3991 по кадастрална карта на землище гр.Попово за промяна на отреждането му от „търговия и услуги“ на „ жилищно строителство“ - (публ. на 26.05.2021 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Изграждане на Център за управление на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 по кадастралната карта на землище гр. Попово“ - (публ. на 26.05.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПЗ С ЦЕЛ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК НА С.МЕДОВИНА, ОБЩИНА ПОПОВО, ЗАСЯГАЩ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 47634.76.393, 47634.76.394, 47634.76.395, 47634.76.396 И 47634.76.7 С НТП – НИВИ – ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ   ЗЕМЛИЩЕ С.МЕДОВИНА - (публ. на 20.05.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно намерение Изработване на ПУП-ПЗ за разширение на съществуващ гробищен парк след промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 57649.57.11 /общинска частна собственост/  и 57649.57.2 / частна собственост/  по КККР на землището на  гр. Попово - (публ. на 11.05.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проект на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за УПИ ІІІ-372 и  УПИ ІV-372 в кв. 25 по плана на с. Садина, общ. Попово - (публ. на 16.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно проект на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за УПИ ІІІ-372 и  УПИ ІV-372 в кв. 25 по плана на с. Садина, общ. Попово - (публ. на 16.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно намерение на Община Попово за „Реконструкция и рехабилитация на основна транспортно-комуникационна мрежа ул. „Отец Паисий“ от ул. „Каломенска“ до ул. „Райко Даскалов“, гр. Попово“ - (публ. на 13.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за преиздаване на издадено  разрешително за ползване на воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Паламарца”, разположен върху имот №000316 с площ 17,037 дка в землището на с. Паламарца, община Попово - (публ. на 09.04.2021 г.)

ПРОТОКОЛ за предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери - (публ. на 01.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите - (публ. на 01.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за продължаване срока на издадено  разрешително за ползване на воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Паламарца”, разположен върху имот №000316 с площ 17,037 дка в землището на с. Паламарца, община Попово - (публ. на 26.03.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за започване на производство за одобряване на „Схема за разположение на автобусните спирки на обществения градски транспорт в гр. Попово“ - (публ. на 26.03.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. - (публ. на 22.03.2021 г.)

ОБЯВА относно разрешаване изработване на ПУП за регулация за УПИ XXVII-3991 по плана на гр.Попово с предназначение за "търговия и услуги" - (публ. на 22.03.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите, относно заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец "ТК-Братя Томови - Попово" - (публ. на 19.03.2021 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение:  „Изграждане на Център за управление на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 - (публ. на 10.02.2021 г.)

ОБЯВА относно това, че „МАР КРАФТ“ – ООД гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Преоборудване на сгради с №10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици – кокошки носачки, в рамките на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот идентификатор №23738.53.31в землището на с. Дриново, Община Попово, област Търговище“ - (публ. на 29.01.2021 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2021/2022 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 29.01.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО ПОПОВО И ПУП – ПЗ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК  / ХРИСТИЯНСКИ ГРОБИЩА / НА С. ГЛОГИНКА, ОБЩИНА ПОПОВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ПИ № 15103.190.101  ПО КККР НА ЗЕМЛИЩЕ  С. ГЛОГИНКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК“ - (публ. на 22.01.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и план-схема за обект „Изграждане на подземна инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД и изтегляне на нов оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС6161, гр.Стражица, община Стражица, област Велико Търново до технологична сграда ТС608 гр.Попово, общ.Попово, обл.Търговище/ само на територията на община Попово/. - (публ. на 21.01.2021 г.)


З-18-94
placeholder