1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2024 г.:

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Младост", бл.6“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, ул. „Тракия“№28“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Русаля", бл.52 и бл.53“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Русаля", бл.29, бл.30 и бл.31“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Русаля", бл.26“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Русаля", бл.13“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Младост", бл.113“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово, жк „Младост", бл.17“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово,  ул. „Димитър Благоев" № 49“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда гр. Попово,  ул. „Димитър Благоев" № 47“ - (публ. на 23.02.2024 г.)

ЗАПОВЕД за забрана продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване - (публ. на 22.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Прецизиране на ситуционното и геометрично решение на пътната ос АМ „ Хемус“  за подучастък 7.3 от км 256+120=254+373 до км 267+650.11=265+600 от участък 7 от км 223+426.75=222+000 до км 267+650.11=265+600“ с възложител агенция „Пътна инфраструктура“ - (публ. на 20.02.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за УПИ II-отреден за „Кат“, от кв.18 по плана на гр.Попово, като се отрежда за „обществено обслужващи дейности“ и предвиждане на нова застройка - (публ. на 14.02.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за УПИ IХ-отреден за „Производствено и складова база“, кв.2 по регулационен план на промишлена зона гр. Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3769 по КККР на землище гр. Попово - (публ. на 14.02.2024 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Мара Тасева“, гр. Попово от ул. „Панайот Хитов“ до път II-51“ - (публ. на 12.02.2024 г.)

ОБЯВА относно Изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG 0000432 „Голяма река“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - (публ. на 08.02.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване  за ПИ с идентификатор 57649.87.12. по кадастрална карта на землище гр.Попово за промяна на отреждането от „стопански двор“ за „складови дейности“ - (публ. на 31.01.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на мобилна базова станция TGV0118 в имот 36470.14.14 , попадащ в землището на с.Кардам, община Попово - (публ. на 15.01.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработена план-схема на външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип  ШК № 7 пред ПИ 57649.503.1981/електрозахранен от ТП „Димитър Благоев/ до нова разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 57649.503.3765, бул.България № 174, по плана на гр.Попово и от РК-3 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 57649.503.3765 - (публ. на 12.01.2024 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на Урегулирани поземлени имоти/УПИ/ ХХIV-977 и XXIII-542,543 от кв.53 по плана на гр.Попово - (публ. на 04.01.2024 г.)

З-18-94
placeholder