1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2023 г.:

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Изграждане и експлоатация на фабрика за олио в ПИ №57649.92.25“ по КККР в землището на  гр. Попово, община Попово, област Търговище с възложител „ОЙРОПАК“ ЕООД, гр. София - (публ. на 26.05.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VІІІ, кв.3 по плана на промишлена зона, гр.Попово за разделяне на два самостоятелни урегулирани поземлени имота ХХ, отреден за „бензиностанция и газстанция“ и ХХI – отреден за “жилищни нужди“ - (публ. на 27.04.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на Урегулиран поземлен имот/УПИ/ I от кв.5 по плана на пром. зона гр. Попово - (публ. на 24.04.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Енергийно обновяване на сгради за култура: НЧ „Светлина – 1905“ с . Глогинка, НЧ „Пробуда – 1928“ с. Ломци, НЧ „Отец Паисий – 1925“ с. Козица, НЧ „Христо Ботев – 1899“ с. Зараево, НЧ „Познай себе си – 1893“ с. Ковачевец, НЧ „Светлина – 1905“ с. Гагово и  НЧ „Искра – 1893“ с. Паламарца” - (публ. на 21.04.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Енергийно обновяване на сгради за спорт: Спортна зала с. Садина и Сграда на Градски стадион – гр. Попово” - (публ. на 21.04.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Енергийно обновяване на сгради за административно обслужване: Кметство с. Баба Тонка, Кметство с. Иванча, Кметство с. Медовина, Кметство с. Априлово, Кметство с. Еленово, Кметство с. Козица, Кметство с. Зараево и Кметство с. Кардам” - (публ. на 21.04.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за застрояване  за УПИ I от кв.120 по плана на гр.Попово, отреден за „КЖС, обществено обслужване и гаражи“, състоящо се в промяна линията на застрояване и ново строителство между сгради с идентификатори 57649.503.2386.1 и 57649.503.2386.2 , гр.Попово - (публ. на 20.04.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Водовземане от подземни води чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане“  в имоти с ПИ № 47643.49.27 и ПИ № 47643.48.22 на площ 742 дка в землището на с. Медовина, община Попово, област Търговище от „СТАРТ 2005“ ЕООД - (публ. на 05.04.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на имоти с номера 78077.32.31 и 78077.32.32 по кадастралната карта на село Цар Асен, общ.Попово - (публ. на 04.04.2023 г.)

ОБЯВА относно екологична оценка за ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО ПОПОВО И ПУП – ПЗ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК  / МЮСЮЛМАНСКИ ГРОБИЩА / НА С. МЕДОВИНА, ОБЩИНА ПОПОВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ В ПИ № 47634.66.12 ПО КККР /Кадастрална карта и кадастрални регистри - общинска частна собственост/ НА ЗЕМЛИЩЕ  С. МЕДОВИНА, ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 29.03.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Регионални прединвестиционни проучвания за територията на Община Попово – в гр. Попово и в с. Медовина, обслужвани от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Търговище“ от ДЗЗД „ Янтра-Врана“, пълномощник на  Министерство на регионалното развитие и благоустройство, България - (публ. на 27.03.2023 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение за „Монтиране на линия за разделяне/белене/ и рязане на кабели“ на площадката в гр. Попово, индустриална зона, ПИ №57649.3764 по КККР на гр. Попово, община Попово, област Търговище - (публ. на 24.03.2023 г.)

ПРОТОКОЛ по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ - разпределение на пасища в община Попово- (публ. на 24.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XIV-114 от кв. 4 по плана на село Априлово, община Попово - (публ. на 20.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на Урегулирани поземлени имони/УПИ/ IV-138, V-139, III-137 и VI-139, кв.21 по плана на кв.21 по плана на кн.Невски, гр.Попово - (публ. на 17.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация о.т.625б и о.т.625в на ул.Ген.Прохоров, гр.Попово - (публ. на 17.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на Урегулиран поземлен имот/УПИ/ I от кв.6 по плана на пром.зона гр.Попово - (публ. на 17.03.2023 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет - (публ. на 16.03.2023 г.)

ПОКАНА за провеждане на публична дискусия и обсъждане на Предложението за планиране на социални услуги - (публ. на 16.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IV и УПИ V-1114 от кв. 123a по плана на село Садина, община Попово - (публ. на 13.03.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ III1216 и УПИ IV1216 от кв. 129 по плана на село Садина, община Попово - (публ. на 10.03.2023 г.)

ЗАПОВЕД относно забрана продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване - (публ. на 23.02.2023 г.)

ПРОТОКОЛ за безстопанствени кучета на територията на община Попово, област Търговище за 2022 г., съгласно чл.6 от НАРЕДБА №4/01.02.2021 г. - (публ. на 20.02.2023 г.)

ОБЯВА относно необходимостта от преценяване на извършване на ЕО за инвестиционно намерение: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО ПОПОВО И ПУП – ПЗ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК  / МЮСЮЛМАНСКИ ГРОБИЩА / НА С. МЕДОВИНА, ОБЩИНА ПОПОВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ В ПИ № 47634.66.12 ПО КККР /Кадастрална карта и кадастрални регистри - общинска частна собственост/ НА ЗЕМЛИЩЕ  С. МЕДОВИНА, ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 14.02.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработен проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I от кв.5 по плана на промишлена зона гр.Попово/собственост на „Кристера“ АД, гр.Попово/ - (публ. на 08.02.2023 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2022/2023 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 01.02.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ VII3109, УПИ XXX3939 и УПИ XXXI3940 от кв. 4 по плана на промишлена зона град Попово - (публ. на 01.02.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект на ПУП за с.Долец - (публ. на 26.01.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект на ПУП за стопански двор в с.Паламарца - (публ. на 26.01.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно проект на ПУП за УПИ XII-134 от кв.12 по плана на с.Баба Тонка, общ.Попово - (публ. на 18.01.2023 г.)

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОУП НА ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 18.01.2023 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно постъпило Заявление с вх. № 30-3247-1/09.01.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  с цел  отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за язовир „Осиково”, разположен върху имот № 54208.6.100 с площ 21616 кв. м. в землището на с. Осиково, община Попово - (публ. на 18.01.2023 г.)

ПОКАНА за информационна среща на 10.01.2023 г. /вторник/ от 17:30 часа в залата на Дом на културата „Димо Коларов”, във връзка с възможностите за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“- (публ. на 05.01.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно ПУП за поземлени имоти 57649.57.2 и 57649.57.11 по КККР на землището на гр.Попово - (публ. на 05.01.2023 г.)

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОУП НА ОБЩИНА ПОПОВО - (публ. на 03.01.2023 г.)2022 г.:

Съобщение по чл.62, ал.1 от Закона за водите за водовземане - (публ. на 14.12.2022 г.)

Съобщение по чл.62, ал.1 от Закона за водите за водовземане - (публ. на 14.12.2022 г.)

ПИСМО до Айдън Халилов Ахмедов - (публ. на 12.12.2022 г.)

ПИСМО до Абдула Исмаилов Абдулов - (публ. на 12.12.2022 г.)

ЗАПОВЕД З-22-846/08.12.2022 г. относно Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на Община Попово - (публ. на 09.12.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване за ПИ с иденификатор 57649.98.3 по КККР на землище гр.Попово за строеж “Ваканционно селище „Белите брези“- (публ. на 08.12.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно извършване на дейности по чл.8, ал.1 от Наредба 4 от 01.02.2021г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България - (публ. на 21.11.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно Подробен устройствен план – План за улична регулация/ПУР/ на ул.Ген.Прохоров, гр.Попово - (публ. на 21.11.2022 г.)

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.21-2022 - Насоки за кандидатстване - (публ. на 21.11.2022 г.)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Попово за 2023 година - (публ. на 09.11.2022 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение:  „ Изграждане на един брой ветрогенератор в поземлен имот с идентификатор 37469.24.25 и един брой ветрогенератор в поземлен имот с идентификатор 37469.30.32 в землището на с. Ковачевец, община Попово, област Търговище от „ СИНТЕЗИЯ“ ООД, с. Кривина, п.к. 1588, ул. „ Тодор Радунчев“ № 9, община Столична, област София- (публ. на 26.09.2022 г.)

ЗАПОВЕД относно Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в Община Попово - (публ. на 26.09.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ с едентификатор 57649.503.3082 по КККР на землище гр.Попово - (публ. на 23.09.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите- (публ. на 13.09.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ онтосно изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот ХІ-3760 и УПИ ХIII-2256 от кв.1 по плана на пром.зона гр.Попово, като се обединяват в един самостоятелен УПИ ХVI – 4030/проектен/ - (публ. на 01.09.2022 г.)

ЗАПОВЕД относно изменение на ПУП за ПИ с идентификатор 57649.503.3074 - (публ. на 23.08.2022 г.)

Проект за Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Попово и План за действие към общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Попово - (публ. на 01.08.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно инвестиционно намерение „Изграждане на един брой ветрогенератор в ПИ с идентификатор 37469.24.52 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово“ и „Изграждане на един брой ветрогенератор в ПИ с идентификатор 37469.30.32 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово“ с възложител  „СИНТЕЗИЯ“ ООД, община Столична, област София, с. Кривина - (публ. на 04.07.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ - (публ. на 14.06.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно относно процедура: „ За определяне на СОЗ около Каптиран извор „ КИ Голяма Тодорица – Садина“ намиращ се в ПИ с идентификатор 65067.100.32 в землището на с. Садина, община Попово - (публ. на 03.06.2022 г.)

ОБЯВА относно проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-982 и УПИ ХVІІ-984 от кв.53  по плана на  гр.Попово - (публ. на 02.06.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово - Да извърши реконструкция и рехабилитация на водопровода в гр. Попово на ж.к. „Младост”, включваща кв. 7, 8, 9б, 10, 10а и 11 - (публ. на 30.05.2022 г.)

ОБЯВА относно Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и застрояване за УПИ І от кв.45 по плана на с.Ковачевец, общ.Попово, с който се променя отреждането на УПИ І  от „жилищно строителство с магазини“ за „спорт и озеленяване“ - (публ. на 19.05.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение Реконструкция и рехабилитация на общински път RAZ 1111 / ІІІ - 204 Разград – Попово/ Тръстика – Еленово – Дриново - (публ. на 18.05.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животински продукция – мляко и месо с пречиствателно съоръжение към тях, поставяне на автономна фотоволтаична централа и закупуване на хладилен камион“ с възложител ЕТ „Иванов къмпани –Иван Иванов“, община Попово, област Търговище с. Водица - (публ. на 20.04.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно: Срок за публично обсъждане на Проект на Наредба за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги - (публ. на 19.04.2022 г.)

ОБЯВА относно Инвестиционно намерение: "Рехабилитация на общински път TGV 1128 „ Кръстовище с път II-51 – Сеячи – Кръстовище с път II-51 - (публ. на 19.04.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ПОПОВО ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ - (публ. на 18.04.2022 г.)

ЗАПОВЕД №З-22-103/24.02.2022 г. за забрана на пашата в горски територии - държавна собственост на селскостопански животни - (публ. на 24.02.2022 г.)

ЗАПОВЕД №З-22-104/24.02.2022 г. за забрана на пашата в горски територии - общинска собственост на селскостопански животни - (публ. на 24.02.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ХХ и ХХХІХ от кв.4 по плана на гр.Попово – пром.зона - (публ. на 09.02.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен подробен устройствен план – план за застрояване и РУП за УПИ І, кв.116 по плана на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.р2402.5 по КККР на землище гр.Попово, за пристрояване и надстрояване на същ.сграда - (публ. на 09.02.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Рехабилитация – реконструкция на уличните платна с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на 33 улици на територията на гр. Попово и населени места от общината“ - (публ. на 04.02.2022 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2022/2023 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 31.01.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Изграждане на система за капково напояване, свързана с кладенец“ в с. Светлен, община Попово с възложител Александър Христов, гр. Попово - (публ. на 28.01.2022 г.)

ОБЯВА относно получено Решение №ШУ-02-ЕО/2022г. на РИОСВ –гр.Шумен , че не е необходимо извършването на ЕО за изготвената „Програма за управление на отпадъците на община Попово 2021 – 2028г.“ - (публ. на 24.01.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработена проект за подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план за УПИ VІІІ и ХІХ от кв.147 по плана на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3868 и 57649.503.3869 по КККР на землище гр.Попово за обединаване в един урегулиран поземлен имот и определяне линиите на застрояване - (публ. на 20.01.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ №Об-22-2/11.01.2022 г. относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ХХ от кв.4 по плана на промишлена зона гр.Попово /собственост на „Роса“ АД, гр.Попово/ и разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота - (публ. на 11.01.2022 г.)

ЗАПОВЕД №З-22-2/06.01.2022 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства частна общинска собственост - (публ. на 11.01.2022 г.)З-18-94
placeholder