1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2021 г.:

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно намерение Изработване на ПУП-ПЗ за разширение на съществуващ гробищен парк след промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 57649.57.11 /общинска частна собственост/  и 57649.57.2 / частна собственост/  по КККР на землището на  гр. Попово - (публ. на 11.05.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно инвестиционно намерение на Община Попово за „Реконструкция и рехабилитация на основна транспортно-комуникационна мрежа ул. „Отец Паисий“ от ул. „Каломенска“ до ул. „Райко Даскалов“, гр. Попово“ - (публ. на 13.04.2021 г.)

ПРОТОКОЛ за предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери - (публ. на 01.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите - (публ. на 01.04.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за започване на производство за одобряване на „Схема за разположение на автобусните спирки на обществения градски транспорт в гр. Попово“ - (публ. на 26.03.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. - (публ. на 22.03.2021 г.)

ОБЯВА относно разрешаване изработване на ПУП за регулация за УПИ XXVII-3991 по плана на гр.Попово с предназначение за "търговия и услуги" - (публ. на 22.03.2021 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите, относно заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец "ТК-Братя Томови - Попово" - (публ. на 19.03.2021 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение:  „Изграждане на Център за управление на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 - (публ. на 10.02.2021 г.)

ОБЯВА относно това, че „МАР КРАФТ“ – ООД гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Преоборудване на сгради с №10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици – кокошки носачки, в рамките на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот идентификатор №23738.53.31в землището на с. Дриново, Община Попово, област Търговище“ - (публ. на 29.01.2021 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2021/2022 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 29.01.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУПО ПОПОВО И ПУП – ПЗ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК  / ХРИСТИЯНСКИ ГРОБИЩА / НА С. ГЛОГИНКА, ОБЩИНА ПОПОВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ПИ № 15103.190.101  ПО КККР НА ЗЕМЛИЩЕ  С. ГЛОГИНКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК“ - (публ. на 22.01.2021 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и план-схема за обект „Изграждане на подземна инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД и изтегляне на нов оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС6161, гр.Стражица, община Стражица, област Велико Търново до технологична сграда ТС608 гр.Попово, общ.Попово, обл.Търговище/ само на територията на община Попово/. - (публ. на 21.01.2021 г.)


2020 г.:

ОБЯВА за Решение № ШУ-05-ЕО/2020г. на компетентния орган РИОСВ –Шумен, че не е необходимо  да се извършва екологична оценка (ЕО) и /или издаване на становище по ЕО за следното инвестиционно намерение: Изготвяне на  ПУП-ПЗ: „Обединяване на поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 по кадастралната карта на землище гр. Попово и промяна на предназначението от „Складова база „ в „Център за управление на отпадъци“ - (публ. на 16.12.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение „Изгражадане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 37469.27.5, в поземлен имот с идентификатор 37469.27.7 и в поземлен имот с идентификатор 37469.27.8“ - (публ. на 14.12.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение „Водовземане от повърхностен воден обект-р. Чатал дере, с цел напояване на земеделски култури“ - (публ. на 11.12.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-710/27.11.2020 г. относно епидемичната обстановка в община Попово - (публ. на 27.11.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-676/17.11.2020 г. относно епидемичната обстановка в община Попово - (публ. на 17.11.2020 г.)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Попово за 2021 година - (публ. на 16.11.2020 г.)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно Определяне размера на такса за битови отпадъци за град Попово и кварталите Невски и Сеячи за 2021 г. - (публ. на 16.11.2020 г.)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно Определяне размера на такса за битови отпадъци за съставните села на Община Попово за 2021 г. - (публ. на 16.11.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-663/30.10.2020 г. относно епидемичната обстановка в община Попово - (публ. на 30.10.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-637/21.10.2020 г. относно епидемичната обстановка в община Попово - (публ. на 21.10.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение „Изграждане на сондажен кладенец за собствени потребности в  ПИ 57649.503.161 по КККР на гр. Попово, с адрес гр. Попово,  ул. „ Младост"    от Дарина  Николова  Пенева,  гр. Попово,  ул. „ Каломенска“ №22, ет.3, ап.3“ - (публ. на 12.10.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-610/08.10.2020 г. относно Границите на районите, в които ще се извършват услугите: сметосъбиране и сметоизвозване,сепариране и обезвреждане на битови отпадъци в депа и/или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Попово, квартали Невски и Сеячи - (публ. на 08.10.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-609/08.10.2020 г. относно Границите на 34 населени места на територията на община Попово, в които ще се извършват услугите: сметосъбиране, сметоизвозване, сепариране и/или обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, за селата в община Попово - (публ. на 08.10.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение на Община Попово „Изграждане на паркинги в ПИ 57649.503.2135, 57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв.105“ - (публ. на 30.09.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-559/28.09.2020 г. относно ПУП в кв.146 в гр.Попово - (публ. на 28.09.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение на Дарина Пенева "Изграждане на сондажен кладенец за собствени потребности в ПИ с идентификатор 57649.503.161 по КККР на гр.Попово" - (публ. на 26.10.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-559/25.09.2020 г. относно ПУП в кв.131 в гр.Попово - (публ. на 25.09.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение на Община Попово „Изграждане на нов обществен паркинг за нуждите на населението в кв.115  между о.т.360–500 и о.т.599-598 с обособяването на 35бр. нови паркоместа, както и 2бр. паркоместа предназначени за хора с увреждания“ - (публ. на 11.09.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение на Община Попово „Изграждане на Център за управление на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138“ - (публ. на 09.09.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-467/26.08.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска земеделска земя - (публ. на 08.09.2020 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на „МАР-КРАФТ“ ООД: „Преоборудване на сгради с №10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици – кокошки носачки, в рамките на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот идентификатор №23738.53.31 с. Дриново, Община Попово, област Търговище“ - (публ. на 21.08.2020 г.)

ОБЯВА относно ремонт, възстановяване и обзавеждане на Църква "СВ.ВМЧК. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" гр.Попово, кв.Сеячи - (публ. на 20.08.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение на СД "Добромир Йорданов - Огнян Илиев - ЕЗОКС" относно ПУП с. Славяново - план за застрояване за ПИ 67091.88.502- (публ. на 17.08.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение „Изграждане на паркинги в ПИ 57649.503.3583 в кв.116“ - (публ. на 16.07.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение „Ремонт на улица и изграждане на паркинги в кв.115  между о.т.360–500 и о.т.599-598“ - (публ. на 16.07.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение „Изграждане на паркинги в ПИ 57649.503.2135, 57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв.105“ - (публ. на 16.07.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-311/18.06.2020 г. относно възстанови дейността на пенсионерските клубове и търговията на открито на територията на община Попово - (публ. на 18.06.2020 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: „Изграждане на Център за управление на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 в землището на гр.Попово - (публ. на 18.06.2020 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: Саниране на Етнографски комплекс с. Садина, община Попово и изграждане на локално парно отопление - (публ. на 17.06.2020 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение: Реконструкция на общински път - TGV 2133 от км 7+700 до км 10+700 от с.Манастирица до границата с община Стражица - (публ. на 15.06.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за издадена заповед № З-20-443/12.08.2020г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-3210 и УПИ ХV-3210, кв.6 по плана на пром.зона гр.Попово с цел обединяване в един урегулиран поземлен имот и промяна на предназначението за „обществено обслужване“ - (публ. на 12.08.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за издадена заповед № З-20-435/07.08.2020г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация за промяна на предназначението за „обществено-обслужващи дейности и Работен устройствен план за УПИ ХХ-3823, УПИ ХХІ-2577 и УПИ ХХІІ-2601 от кв.137 по плана на гр.Попово- (публ. на 07.08.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно комплексно разрешително с оператор „БРАТЯ ТОМОВИ” АД за експлоатация на следните инсталации: „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)“, промишлена дейност по т. 6.6., бук. „б“ от Приложение № 4 към ЗООС“, „Инсталация за интензивно отглеждане на свине – майки“ - (публ. на 11.06.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-291/08.06.2020 г. относно настъпването на фенологична фаза "Восъчна зрялост"  при житните култури - (публ. на 08.06.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно разрешено изработване на подробен устройствен план в обхват: ПИ с идентификатор 57649.57.11/частна общинска собственост/ и ПИ с идентификатор 57649.57.2/частна собственост/ по КККР на землище гр.Попово за промяна на предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди за разширение на гробищен парк, м.“зад гробищата - (публ. на 08.06.2020 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на обект „Реконструкция на дюкер „Звезда“, общ.Попово - (публ. на 08.06.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-263/28.05.2020 г. относно провеждане на тренировката за оповестяване на страната от въздушно нападение през 2020 - (публ. на 28.05.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-254/27.05.2020 г. относно определяне за пожароопасен сезон времето от 01.04.2020 г. до 30.10.2020 г. - (публ. на 27.05.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-251/22.05.2020 г. относно отваряне на дутските градини - (публ. на 22.05.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-238/19.05.2020 г. относно временни противоепидемични мерки - (публ. на 19.05.2020 г.)

Списък на класираните кандидати от проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Териториално  - селищно устройство и архитектура“, проведен на 11.05.2020 г. - (публ. на 15.05.2020 г.)

Система за определяне на резултатите от  конкурса Директор на Дирекция "Териториално - селищно устройство и архитектура" - (публ. на 07.05.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-219/04.05.2020 г. относно упражняването на индивидуални спортове (тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др. под.) на открито при спазване на дистанция от най-малко 2.5 м. между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки - (публ. на 04.05.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-218/29.04.2020 г. относно Общественият превоз на пътници - (публ. на 29.04.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-210/28.04.2020 г. относно посещението на градски паркове и градини на територията на община Попово - (публ. на 28.04.2020 г.)

СПИСЪК на недопуснати кандидати в конкурс за длъжността Директор на дирекция "Териториално-селищно устройство и архитектура" при Община Попово - (публ. на 22.04.2020 г.)

СПИСЪК на допуснати кандидати в конкурс за длъжността Директор на дирекция "Териториално-селищно устройство и архитектура" при Община Попово - (публ. на 22.04.2020 г.)

РЕШЕНИЕ №29 по Протокол №5/30.01.2020 г. с одобрен Общ устройствен план на община Попово, фаза окончателен проект - (публ. на 15.04.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-195/15.04.2020 г. за преустановяване функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси на територията на Община Попово, в периода от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г. - (публ. на 15.04.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-191/09.04.2020 г. - (публ. на 09.04.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-181/27.03.2020 г. за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 12.04.2020 г., включително - (публ. на 27.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-179/25.03.2020 г. за помощ на лежащо болни, трудноподвижни, самотно живеещи лица от гр. Попово, които нямат близки на територията на гр. Попово да се извършва услуга по закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства до отмяната на извънредното положение в страната - (публ. на 25.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-176/24.03.2020 г. за преустановяване дейността на късноантична  крепост  Ковачевско кале, с изключение на служителите от Звено „охрана и контрол“, с място на работа късноантична крепост „Ковачевско кале“ - (публ. на 25.03.2020 г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ до заинтересованите страни и общественост на територията на община Попово относно започване на строителни дейности на територията на община Попово във връзка с реализацията на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура на "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-Сръбската граница", етап "Линейна част" - (публ. на 25.03.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение:  „Изграждане на Център за управление на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 - (публ. на 20.03.2020 г.)

СТАНОВИЩЕ от Йовчо Яков - управител на МБАЛ-Попово ЕООД относно наличните възможности на МБАЛ-Попово ЕООД за поемане заболели и/или носители на вируса COVID-19 - (публ. на 20.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-171/20.03.2020 г. за автомати за напитки и храни, за детски и спортни площадки на територията общината - (публ. на 20.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-169/19.03.2020 г. за дейностите по сметосъбиране да се осигурят лични предпазни средства - (публ. на 19.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-168/19.03.2020 г. за социална дистанция на територията общината - (публ. на 19.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-160/13.03.2020 г. във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната - (публ. на 13.03.2020 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение:  „Рекултивация на нарушен терен, представляващ ПИ №57649.58.2, местност „Ямата“, землище на гр. Попово, област Търговище от  „ М.Хайлинг“ ЕООД, гр. Троян. - (публ. на 13.03.2020 г.)

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост в община Попово от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД относно възлагане извършването на спасителни археологически проучвания на територии, за които има данни за наличие на археологически обекти във връзка с разпоредбите на чл.161 от Закона за културното наследство - (публ. на 10.03.2020 г.)

ОБЯВА - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, бул. „България” №117 - (публ. на 09.03.2020 г.)

ОБЯВА - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.13“ - (публ. на 09.03.2020 г.)

ОБЯВА - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.29, бл.30 и бл.31“ - (публ. на 09.03.2020 г.)

ОБЯВА - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „„Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.33, 34, 35, 36“ - (публ. на 09.03.2020 г.)

ОБЯВА - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.52 и  бл.53“ - (публ. на 09.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-149/09.03.2020 г. за предприети мерки относно COVID-19 на територията на Община Попово - (публ. на 09.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-150/09.03.2020 г. за ограничаване достъпа до Общинска администрация - Попово и звената, обслужващи дейността й във връзка с COVID-19 - (публ. на 09.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-130/04.03.2020 г. за изработване на ПУП на кв.12 по плана на ж.к. Младост, гр.Попово - (публ. на 04.03.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-104/19.02.2020 г. за изработване на проект за нова пътна връзка, заложена по действащия абщ устройствен план на гр.Попово в участъка от ул. "Въстаническа" до "Околовръстен път - гр.Попово" - (публ. на 19.02.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-103/19.02.2020 г. за изработване на проект за нова пътна връзка за част от Промишлена зона Изток от ул. "Генерал Прохоров" до ул. "Фотинова" и връзка с Източен обходен път III-513 на гр.Попово - (публ. на 19.02.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-78/12.02.2020 г. относно забрана за паша на територията на Община Попово - горски територии - държавна собственост - (публ. на 14.02.2020 г.)

ЗАПОВЕД №З-20-79/12.02.2020 г. относно забрана за паша на територията на Община Попово - горски територии - общинска собственост - (публ. на 14.02.2020 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2019/2020 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 30.01.2020 г.)

СПРАВКА ПО ЧЛ. 29 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ относно съответствието на Общ устройствен план на община Попово с условията, мерките и ограниченията в становището по екологична оценка № ШУ-1-1/2017 г.- (публ. на 15.01.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение:  „Изграждане на Модулна инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с цел производство на електрическа и топлинна енергия“ от фирма „ ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР“ ООД гр. София, в поземлени имоти с идентификатор 57649.55.146 и 57649.55.139 в землището на гр. Попово. - (публ. на 15.01.2020 г.)

ОБЯВА за инвестиционно предложение:  „Модернизация и основно обновяване на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на ЕРД – поетапно и с подобекти в поземлени имоти по плана на Стопански двор на с. Славяново, община Попово, област Търговище“ от СД“ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ – ОГНЯН ИЛИЕВ – ЕЗОКС“ - (публ. на 02.01.2020 г.)


З-18-94
placeholder