1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Други обяви, съобщения и заповеди

PDFПечатЕ-поща

2022 г.:

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.21-2022 - Насоки за кандидатстване - (публ. на 21.11.2022 г.)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Попово за 2023 година - (публ. на 09.11.2022 г.)

ОБЯВА за инвестиционно намерение:  „ Изграждане на един брой ветрогенератор в поземлен имот с идентификатор 37469.24.25 и един брой ветрогенератор в поземлен имот с идентификатор 37469.30.32 в землището на с. Ковачевец, община Попово, област Търговище от „ СИНТЕЗИЯ“ ООД, с. Кривина, п.к. 1588, ул. „ Тодор Радунчев“ № 9, община Столична, област София- (публ. на 26.09.2022 г.)

ЗАПОВЕД относно Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в Община Попово - (публ. на 26.09.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ с едентификатор 57649.503.3082 по КККР на землище гр.Попово - (публ. на 23.09.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите- (публ. на 13.09.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ онтосно изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за Урегулиран поземлен имот ХІ-3760 и УПИ ХIII-2256 от кв.1 по плана на пром.зона гр.Попово, като се обединяват в един самостоятелен УПИ ХVI – 4030/проектен/ - (публ. на 01.09.2022 г.)

ЗАПОВЕД относно изменение на ПУП за ПИ с идентификатор 57649.503.3074 - (публ. на 23.08.2022 г.)

Проект за Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Попово и План за действие към общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Попово - (публ. на 01.08.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно инвестиционно намерение „Изграждане на един брой ветрогенератор в ПИ с идентификатор 37469.24.52 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово“ и „Изграждане на един брой ветрогенератор в ПИ с идентификатор 37469.30.32 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово“ с възложител  „СИНТЕЗИЯ“ ООД, община Столична, област София, с. Кривина - (публ. на 04.07.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ - (публ. на 14.06.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно относно процедура: „ За определяне на СОЗ около Каптиран извор „ КИ Голяма Тодорица – Садина“ намиращ се в ПИ с идентификатор 65067.100.32 в землището на с. Садина, община Попово - (публ. на 03.06.2022 г.)

ОБЯВА относно проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-982 и УПИ ХVІІ-984 от кв.53  по плана на  гр.Попово - (публ. на 02.06.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение на Община Попово - Да извърши реконструкция и рехабилитация на водопровода в гр. Попово на ж.к. „Младост”, включваща кв. 7, 8, 9б, 10, 10а и 11 - (публ. на 30.05.2022 г.)

ОБЯВА относно Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и застрояване за УПИ І от кв.45 по плана на с.Ковачевец, общ.Попово, с който се променя отреждането на УПИ І  от „жилищно строителство с магазини“ за „спорт и озеленяване“ - (публ. на 19.05.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение Реконструкция и рехабилитация на общински път RAZ 1111 / ІІІ - 204 Разград – Попово/ Тръстика – Еленово – Дриново - (публ. на 18.05.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Доставка и монтаж на модулни обекти за преработка на животински продукция – мляко и месо с пречиствателно съоръжение към тях, поставяне на автономна фотоволтаична централа и закупуване на хладилен камион“ с възложител ЕТ „Иванов къмпани –Иван Иванов“, община Попово, област Търговище с. Водица - (публ. на 20.04.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ относно: Срок за публично обсъждане на Проект на Наредба за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги - (публ. на 19.04.2022 г.)

ОБЯВА относно Инвестиционно намерение: "Рехабилитация на общински път TGV 1128 „ Кръстовище с път II-51 – Сеячи – Кръстовище с път II-51 - (публ. на 19.04.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРЕЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ПОПОВО ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ - (публ. на 18.04.2022 г.)

ЗАПОВЕД №З-22-103/24.02.2022 г. за забрана на пашата в горски територии - държавна собственост на селскостопански животни - (публ. на 24.02.2022 г.)

ЗАПОВЕД №З-22-104/24.02.2022 г. за забрана на пашата в горски територии - общинска собственост на селскостопански животни - (публ. на 24.02.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ХХ и ХХХІХ от кв.4 по плана на гр.Попово – пром.зона - (публ. на 09.02.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно одобрен подробен устройствен план – план за застрояване и РУП за УПИ І, кв.116 по плана на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.р2402.5 по КККР на землище гр.Попово, за пристрояване и надстрояване на същ.сграда - (публ. на 09.02.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Рехабилитация – реконструкция на уличните платна с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на 33 улици на територията на гр. Попово и населени места от общината“ - (публ. на 04.02.2022 г.)

Списъци за предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за 2022/2023 стопанска година в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние - (публ. на 31.01.2022 г.)

ОБЯВА относно инвестиционно намерение „Изграждане на система за капково напояване, свързана с кладенец“ в с. Светлен, община Попово с възложител Александър Христов, гр. Попово - (публ. на 28.01.2022 г.)

ОБЯВА относно получено Решение №ШУ-02-ЕО/2022г. на РИОСВ –гр.Шумен , че не е необходимо извършването на ЕО за изготвената „Програма за управление на отпадъците на община Попово 2021 – 2028г.“ - (публ. на 24.01.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ относно изработена проект за подробен устройствен план – план за застрояване и работен устройствен план за УПИ VІІІ и ХІХ от кв.147 по плана на гр.Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3868 и 57649.503.3869 по КККР на землище гр.Попово за обединаване в един урегулиран поземлен имот и определяне линиите на застрояване - (публ. на 20.01.2022 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ №Об-22-2/11.01.2022 г. относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ХХ от кв.4 по плана на промишлена зона гр.Попово /собственост на „Роса“ АД, гр.Попово/ и разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота - (публ. на 11.01.2022 г.)

ЗАПОВЕД №З-22-2/06.01.2022 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства частна общинска собственост - (публ. на 11.01.2022 г.)З-18-94
placeholder