1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстоящи търгове, конкурси (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

PDFПечатЕ-поща

ЗАПОВЕД №З-20-467/26.08.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общинска земеделска земя - (публ. на 08.09.2020 г.)


ДОГОВОР №32/24.06.2020 г. за извършване на дейности в ОГТ - собственост на Община Попово, от Обект №2004-ОГТ, отдели: 180д; 186ж; 186и; 186л; 186п;187д - (публ. на 10.07.2020 г.)

ПРОТОКОЛ №2/23.06.2020 г. на ТП ДЛС  „Черни лом“ гр. Попово - (публ. на 24.06.2020 г.)

ЗАПОВЕД №80/04.05.2020 г. за откриване на процедура - открит конкурс за дейността по ползване на дървесина в горски насаждения, намиращи се в общински горски територии – собственост на Община Попово, от Обект № 2004-ОГТ, в отдели:  180д; 186ж; 186и; 186л; 186п; 187д,  в района на дейност на ТП ДЛС  „Черни лом“ гр. Попово, с предмет на изпълнение: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина,  от годишния план за ползване 2020 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – собственост на Община Попово, в района на дейност на ТП ДЛС  „Черни лом“ гр. Попово“ - (публикувано на 04.05.2020 г.)

РЕЗУЛТАТИ от процедура - открит конкурс за дейността по ползване на дървесина в горски насаждения, намиращи се в общински горски територии – собственост на Община Попово, от Обект № 2004-ОГТ, в отдели:  180д; 186ж; 186и; 186л; 186п; 187д,  в района на дейност на ТП ДЛС  „Черни лом“ гр. Попово, с предмет на изпълнение: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина,  от годишния план за ползване 2020 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – собственост на Община Попово, в района на дейност на ТП ДЛС  „Черни лом“ гр. Попово“ - (публикувано на 02.06.2020 г.)
Процедура №4/2020 г. - Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обособени обекти: №2001-ОГТ; №2002-ОГТ; №2003-ОГТ, собственост на Община Попово - (публикувано на 05.02.2020 г.)

ЗАПОВЕД № 26/11.02.2020 г. за промяна на Заповед № 20/05.02.2020 г. и Приложение  № 1 за обект  № 2002 към процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обособени обекти с №№2001-2003 – ОГТ, собственост на Община Попово - (публ. на 12.02.2020 г.)

Протокол и заповеди по процедура №4/2020 г. - Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обособени обекти: №2001-ОГТ; №2002-ОГТ; №2003-ОГТ, собственост на Община Попово - (публикувано на 27.02.2020 г.)

Протокол по чл.35 ал.8 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите - (публ. на 16.03.2020 г.)

Договор №14-17.03.2020 г., за продажба на прогнозно количество дървесина на корен, от обект №2001-ОГТ, собственост на Община Попово - (публ. на 17.03.2020 г.)


placeholder