1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Процедури по ЗОП

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията
101 11.01.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0001 - Изработване на работен проект за саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул. Мара Тасева бл. 63, 65 и 67, ул. Панайот Хитов бл. 23 и бл. 25 и изпълнение на авторски на
102 16.12.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0023 - Доставка на горива за нуждите на общинска администрация - Попово и звената към нея
103 15.12.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0022 - Основен ремонт на мост на ул. "Първоармейска" с. Водица
104 08.12.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0021 - “Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 7 (седем) позиции
105 30.10.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0020 - Обследвания за енергийна ефективност на сгради с обществено предназначение
106 30.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0019 - Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Попово до Регионално депо за твърди битови отпадъци в с. Пайдушко и поддържане на чистотата на териториите за обще
107 11.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0018 - „Изработване на работен проект за саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 51, УПИ II, кв. 157 и изпълнение на авторски надзор във връзка с реализация
108 09.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0017 - Упражняване на авторски надзор по част Геодезия на строеж: „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км 5+519.61 до км 6+305,00“
109 01.09.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0016 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
110 31.08.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0015 - "Снегопочистване и зимно поддържане на общинска и улична пътна мрежа на гр. Попово и кметствата” – сезон 2015/2016 година
111 26.08.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0014 - Възлагане на малки обекти от Инвестиционната програма на община Попово за 2015 година
112 11.08.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0013 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
113 04.08.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0012 - Упражняване на авторски надзор на строеж: „Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км 5+519.61 до км 6+305,00
114 22.07.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0011 - Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на сгради за обществено обслужване на територията на Община Попово
115 19.06.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0010 - Възлагане на малки обекти от Инвестиционната програма на община Попово за 2015 година
116 09.06.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0009 - Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от река Поповска в рамките на регулацията на гр. Попово от км 5+519.61 до км 6+305,00
117 09.06.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0008 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
118 27.05.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0007 - Основен ремонт на улични настилки в Община Попово
119 24.04.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0006 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
120 20.04.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0005 - Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема на Община Попово
121 07.04.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0004 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
122 18.03.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0003 - Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Попово
123 10.02.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0002 - Провеждане на пет типа специализирани обучения по ключови компетенции
124 04.02.2015 г. - ИНП: 00012-2015-0001 - Избор на изпълнител за СМР на обект: „Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска”
125 15.12.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0026 - Компетентни служители – модерна Общинска администрация Попово - ПРЕКРАТЕНА!!!
126 09.12.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0025 - Възстановяване на каменна чешма и настилка пред сградата на НЧ ”Познай себе си-1893” с. Ковачевец
127 17.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0024 - Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина, община Попово
128 10.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0023 - Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици „П.Хитов”, „Ген. Баранов”, „Македонска” и „М. Тасева”/
129 03.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0022 - Упражняване на авторски надзор на обект: Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска”
130 03.11.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0021 - Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово
131 30.10.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0020 - Доставка чрез покупка на нов лек автомобил /бус/ 8+1 за нуждите на звено ЗСУ-ЦСРИ при Община Попово
132 22.10.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0019 - Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово
133 29.09.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0018 - Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици „П.Хитов”, „Ген. Баранов”, „Македонска” и „М. Тасева”/
134 29.09.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0017 - Упражняване на авторски надзор на обект: "Саниране на спортна зала „Тодор Янев“ гр. Попово- II етап”
135 09.09.2014 г. - Изработването на проект за Общ устройствен план на Община Попово
136 08.09.2014 г. - ИНП: 00012-2014-0015 - Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строеж: "Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици „П.Хитов”, „Ген. Баранов”, „Македонска” и „М. Тасева”/
137 06.08.2014 г. - ”Снегопочистване и зимно поддържане на общинска и улична пътна мрежа на гр. Попово и кметствата” – сезон 2014/2015 година
138 30.05.2014 г. - Основен ремонт общински пътища на територията на Община Попово, по обекти и стойности, съгласно Инвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи на община Попово за 2014 г. и 2015 г.
139 Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина, община Попово - ПРЕКРАТЕНА!!!
140 Избор на изпълнител на СМР за строеж „Зони за отдих и развлечение около яз.Каваците”
141 Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Попово- общо 98.341 дка в землището на с. Медовина
142 Благоустройствени мероприятия в квартал 111 - град Попово
143 Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово
144 Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Попово - общо 48 дка в землището на с. Ковачевец
145 Извършване на застрахователни услуги за нуждите на общинска администрация гр. Попово и звената към нея
146 Доставка на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции
147 Текущ ремонт на част от сградата на ДВУИиЗЖ, с. Медовина, община Попово
148 Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност по проект...
149 Текущ ремонт на част от сградата на ДВУИиЗЖ, с. Медовина, община Попово - ПРЕКРАТЕНА!!!
150 Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Попово

Страница 3 от 4

placeholder