1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Процедури по ЗОП

Филтриране по заглавие 

Показване на № 

Заглавие на статията
51 25.05.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0017 - Доставка на нов учебен трактор във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по с
52 23.05.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0016 - Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Попово
53 19.05.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0015 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на 5 обекта
54 17.03.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0014 - Доставка на нов учебен трактор във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по с
55 17.03.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0013 - Изпълнение на строително-монтажни работи за саниране, въвеждане на енергоспестяващи мерки и обновяване на сградния фонд на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.
56 17.03.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0012 - Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за саниране, въвеждане на енергоспестяващи мерки и обновяване на сградния фонд на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово по договор за безвъзме
57 06.03.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0011 - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в гр. Попово, републиканска пътна мрежа в рамките на град Попово
58 24.02.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0010 - Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово
59 23.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0009 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039 „Подобряване на е
60 23.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0008 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 8 броя жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансов
61 16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0007 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0152 „Подобряване на е
62 16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0006 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0151 „Подобряване на е
63 16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0005 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 3 (три) жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансо
64 16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0004 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 11 (единадесет) жилищни сгради по договор за безвъзмездна
65 05.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0003 - ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-2.001-0166 „ОБНОВЯВАНЕ НА ПУ
66 04.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0002 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 6 (шест) публични сгради по договор за безвъзмездна финан
67 03.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0001 - ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО
68 16.12.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0034 - ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-2.001-0050 „ПОДОБРЯВАНЕ НА Е
69 15.12.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0033 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 9 (девет) публични сгради по договор за безвъзмездна фина
70 09.12.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0032 - Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово и бюджетните звена
71 18.11.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0031 - Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за нуждите на Община Попово и бюджетните звена
72 13.10.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0030 - Снегопочистване и зимно поддържане на пътища и улична пътна мрежа в община Попово” – сезон 2016/2017 година
73 14.09.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0029 - “Предоставяне на услуги на Община Попово по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, преди тяхнот
74 17.08.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0028 - Преустройство на помещение общинска собственост за обредни дейности с. Осиково
75 29.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0027 - Предоставяне на услуги на Община Попово по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, преди тяхното
76 29.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0026 - Изработване на ПУП /подробни устройствени планове/ по три обособени позиции
77 12.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0025 - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
78 12.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0024 - „Изработване на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството” по три обособени позиции, както следва:
79 06.06.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0023 - Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както следва по обособени позиции
80 14.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0022 - Доставка, чрез покупка на един брой товарен автомобил (самосвал) втора употреба за нуждите на Звена при община Попово
81 14.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0021 - Доставка, чрез покупка на един брой микробус (8+1 места) втора употреба за нуждите на Звена при община Попово
82 14.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0020 - Доставка, чрез покупка на един брой лекотоварен автомобил с отделно товарно отделение за нуждите на приют за безстопанствени животни
83 14.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0019 - Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
84 13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0018 - Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ул. „Мара Тасева” № 63, 65, 67 и ул. „Панайот Хитов” № 23, 25, ПИ ид. № 57649.503.2455, кв. 503
85 13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0017 - Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово”, по обособени 3 (три) позиции
86 13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0016 - Изготвяне на: „Технически проект за изграждане на спортна площадка в ЖК „Младост“
87 13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0015 - Изработване на технически проекти за изграждане на паркинги в гр. Попово
88 13.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0014 - Инженеринг – проектиране и изпълнение, вкл. упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на многофункционална детска площадка в ЖК Младост
89 11.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0013 - „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жили
90 11.04.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0012 - Изработване на работен проект за реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Попово
91 23.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0011 - Основен ремонт на сгради на територията на община Попово по обособени позиции
92 23.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0010 - Основен ремонт на мост и настилки на територията на община Попово
93 18.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0009 - Саниране и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж.к. „Русаля бл. 51
94 08.03.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0008 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаган
95 25.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0007 - Доставка, чрез покупка на употребявани автомобили и специализирана техника за нуждите на община Попово
96 12.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0006 - „Изготвяне на технически проект за Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново”
97 11.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0005 - „Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на сгради с обществено предназначение на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за е
98 08.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0004 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните - ПРЕКРАТЕНА!
99 02.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0003 - Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Попово във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
100 02.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0002 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните - ПРЕКРАТЕНА!

Страница 2 от 4

placeholder