1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Избор на изпълнител на дейностите по информация и публичност, провеждане на кръгли маси

PDFПечатЕ-поща

Публикувано: 06.02.2013 г.

Публична покана за възлагане на поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на дейностите по информация и публичност, провеждане на кръгли маси”
Обособена позиция 1: Дейности по информация и публичност
Обособена позиция 2: Провеждане на кръгли маси

по проект “Община Попово-ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите за добро управление”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Подприоритет: 1.1.  „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“

Публикувана в РОП с ID:9011891/06.02.2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ - размер  на файла: 5.386 MB --------------------

================================================================================================================

placeholder