1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

02.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0002 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните - ПРЕКРАТЕНА!

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 02.02.2016 г.
Дата на публикуване: 02.02.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0002
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0002
Статус: ПРЕКРАТЕНА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „Саниране и обновяване на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.51, вх. А-Е с обща РЗП – 5915м2;
Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Мара Тасева” бл.63, бл.65, бл.67 и ул. „Панайот Хитов” бл.23, бл.25 с обща РЗП – 7591м2;

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 02.02.2016 г. 17:44 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 02.02.2016 г. 17:44 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 02.02.2016 г. 17:44 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 18.02.2016 г. 17:23 ч.)

======================================================================================================

placeholder