1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08.02.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0004 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните - ПРЕКРАТЕНА!

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 08.02.2016 г.
Дата на публикуване: 08.02.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0004
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0004
Статус: ПРЕКРАТЕНА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „Строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Многофамилни жилищни сгради с обща РЗП-8812 м2 по подобекти, както следва:
Подобект 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.49, вх. В-Е, с РЗП-3093 м2
Подобект 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.50, вх. А-Д, с РЗП-5719 м2;
Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.55, бл.56, бл.57 и бл.58, с  РЗП-4770 м2;
Обособена позиция 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” №15 и №17 и бул. „България” №34, с  РЗП-4905 м2;
Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” бл.3, вх. А-Д, с  РЗП-6886 м2;
Обособена позиция 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” бл.13, вх. А-Г, с  РЗП-5239 м2;
Обособена позиция 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” 1А, вх. А-Г, с  РЗП-6074 м2;
Обособена позиция 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к.”Младост” бл.2, вх.А и Б, с  РЗП-2570 м2;
Обособена позиция 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Панайот Хитов” 35, 37 и 39, с  РЗП- 4504 м2;
Обособена позиция 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл.48, вх. А-Е, с приета РЗП-7704 м2;
Обособена позиция 10: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Попово, ул.”Гагарин” бл.7, бл.9 и бл.11, с  РЗП- 4135 м2;

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 08.02.2016 г. 17:16 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 08.02.2016 г. 17:16 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 08.02.2016 г. 17:16 ч.)


РЕШЕНИЕ за промяна
(публикуван на: 17.02.2016 г. 12:10 ч.)


ОБРАЗЦИ на документи след промяна
(публикуван на: 17.02.2016 г. 12:10 ч.)


РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 18.02.2016 г. 17:31 ч.)

======================================================================================================

placeholder