1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

12.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0025 - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 12.07.2016 г.
Дата на публикуване: 12.07.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0025
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0025

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП 1: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
ОП 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 12.07.2016 г. 17:36 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 12.07.2016 г. 17:36 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 12.07.2016 г. 17:36 ч.)

РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 21.07.2016 г. 16:29 ч.)
РАЗЯСНЕНИЕ 2
(публикуван на: 25.07.2016 г. 22:47 ч.)
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 02.08.2016 г. 16:30 ч.)
РЕШЕНИЕ за промяна
(публикуван на: 22.08.2016 г. 15:30 ч.)
ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 31.08.2016 г. 16:06 ч.)
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 16.09.2016 г. 16:16 ч.)
ДОКЛАД
(публикуван на: 21.09.2016 г. 17:25 ч.)
ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 21.09.2016 г. 17:25 ч.)
ПРОТОКОЛ 3
(публикуван на: 21.09.2016 г. 17:26 ч.)
РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 21.09.2016 г. 17:26 ч.)
ДОГОВОР ОП 1
(публикуван на: 08.11.2016 г. 17:13 ч.)
ДОГОВОР ОП 2
(публикуван на: 08.11.2016 г. 17:13 ч.)

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП1
(публикуван на: 25.07.2018 г. 18:09 ч.)

======================================================================================================

„Изработване на инвестиционни проекти и осъществяване

на авторски надзор по време на строителството”

по три обособени позиции, както следва:
placeholder