1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

29.07.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0026 - Изработване на ПУП /подробни устройствени планове/ по три обособени позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 29.07.2016 г.
Дата на публикуване: 29.07.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0026
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0026

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изработване на ПУП /подробни устройствени планове/ по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1

Изработване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс - ЖК “Младост”, гр. Попово

Обособена позиция № 2

Изработване на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план-План за застрояване /за промяна  предназначението на земеделска земя за част от имот № 000081 в землището на с. Ломци за разширение на сьществуващ гробищен парк

Обособена позиция № 3

Изработване на ПУП-ПЗ/ подробен устройствен план-план за застрояване /за промяна  предназначението на земеделска земя за част от имот № 000147 в землището на с. Априлово за разширение на сьществуващ  гробищен парк


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 29.07.2016 г. 15:38 ч.)
Сериен номер на удостоверението за време: 876876876 ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 29.07.2016 г. 15:38 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 29.07.2016 г. 15:38 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 21.09.2016 г. 17:26 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ДОКЛАД
(публикуван на: 18.10.2016 г. 16:33 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 18.10.2016 г. 16:34 ч.)

Сериен номер на удостоверението за време: 876876876
РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 18.10.2016 г. 16:34 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 17.11.2016 г. 16:40 ч.)

======================================================================================================


placeholder