1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15.12.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0033 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 9 (девет) публични сгради по договор за безвъзмездна фина

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 15.12.2016 г.
Дата на публикуване: 15.12.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0033
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0033

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 9 (девет) публични сгради по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0050-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Eнергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 15.12.2016 г. 17:48 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 15.12.2016 г. 17:48 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 15.12.2016 г. 17:48 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 08.02.2017 г. 18:33 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 21.04.2017 г. 20:15 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 16.05.2017 г. 22:12 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 16.05.2017 г. 22:12 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 16.05.2017 г. 22:12 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 23.06.2017 г. 17:41 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 23.06.2017 г. 17:41 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 13.11.2018 г. 17:23 ч.)

======================================================================================================


placeholder