1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16.12.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0034 - ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-2.001-0050 „ПОДОБРЯВАНЕ НА Е

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 16.12.2016 г.
Дата на публикуване: 16.12.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0034
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0034

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-2.001-0050 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ В ГР. ПОПОВО”, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на държавни сгради в т.ч.: Обект 1: Сграда на РУ „Полиция” гр. Попово, ул. „Р. Даскалов” №18; Обект 2: Сграда на „Районен съд и Прокуратура” гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски” №1“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на общинска образователна инфраструктура в т.ч.: Обект 1: Сграда на ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово, ул. „Отец Паисий” №3; Обект 2: Сгради на ОУ „Кл. Охридски” гр. Попово, ул. „Славянска” № 8 в т.ч.: Подобект 2.1: Учебна сграда 1 на „Основно училище Климент Охридски”- гр. Попово; Подобект 2.2: Учебна сграда 2 на „Основно училище Климент Охридски”- гр. Попово;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на общински сгради в т.ч.: Обект 1: Административна сграда на Община Попово, пл. „Ал.Стамболийски” № 1; Обект 2: Сграда на Общински стол гр. Попово, пл. „Ал. Стамболийски” №2;  Обект 3: Сграда на Общински исторически музей,  гр. Попово, бул. „България” № 97; Обект 4: Сграда на Народно Читалище „Съзнание-1907г.” кв. Сеячи, гр. Попово;


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 16.12.2016 г. 15:18 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 16.12.2016 г. 15:18 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 16.12.2016 г. 15:19 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 22.12.2016 г. 14:50 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 2
(публикуван на: 27.12.2016 г. 15:22 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 3
(публикуван на: 28.12.2016 г. 15:23 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 20.02.2017 г. 18:31 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 31.03.2017 г. 17:17 ч.)


ПРОТОКОЛИ 1,2 и 3
(публикуван на: 12.04.2017 г. 23:07 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 12.04.2017 г. 23:07 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 12.04.2017 г. 23:07 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ до участник "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД на основание чл.43, ал.4 от ЗОП
(публикуван на: 25.04.2017 г. 15:35 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 22.06.2017 г. 17:14 ч.)


ДОГОВОР ОП1
(публикуван на: 22.06.2017 г. 17:14 ч.)


ДОГОВОР ОП2
(публикуван на: 22.06.2017 г. 17:14 ч.)


ДОГОВОР ОП3
(публикуван на: 22.06.2017 г. 17:14 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 1
(публикуван на: 27.04.2018 г. 19:14 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 3
(публикуван на: 29.08.2018 г. 17:38 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 2
(публикуван на: 13.11.2018 г. 17:23 ч.)

======================================================================================================


placeholder