1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

04.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0002 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 6 (шест) публични сгради по договор за безвъзмездна финан

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 04.01.2017 г.
Дата на публикуване: 04.01.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0002
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0002

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 6 (шест) публични сгради по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0166-C01 по проект „Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Eнергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 04.01.2017 г. 17:10 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 04.01.2017 г. 17:10 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 04.01.2017 г. 17:10 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 22.02.2017 г. 19:08 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 06.04.2017 г. 22:09 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 02.05.2017 г. 17:14 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 02.05.2017 г. 17:14 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 02.05.2017 г. 17:14 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 06.07.2017 г. 17:29 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 06.07.2017 г. 17:29 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор
(публикуван на: 30.10.2018 г. 16:59 ч.)

======================================================================================================


placeholder