1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0005 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 3 (три) жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансо

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 16.01.2017 г.
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0005
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0005

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

"Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 3 (три) жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0152-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Eнергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР"


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 16.01.2017 г. 17:16 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 16.01.2017 г.17:16 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 16.01.2017 г.17:16 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 07.03.2017 г.18:12 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 12.04.2017 г.23:07 ч.)

ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 05.05.2017 г.19:01 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 05.05.2017 г.19:01 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 05.05.2017 г.19:01 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 06.07.2017 г. 17:30 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 06.07.2017 г. 17:30 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 13.11.2018 г. 17:24 ч.)

======================================================================================================


placeholder