1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0008 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 8 броя жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансов

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 23.01.2017 г.
Дата на публикуване: 23.01.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0008
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0008

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 8 броя жилищни сгради по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0039-С01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 23.01.2017 г. 17:17 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 23.01.2017 г. 17:18 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 23.01.2017 г. 17:18 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 13.07.2017 г. 15:40 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 31.07.2017 г. 17:12 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 17.08.2017 г. 20:11 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 17.08.2017 г. 20:11 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 17.08.2017 г. 20:11 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 15.09.2017 г. 16:12 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 15.09.2017 г. 16:12 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 27.12.2018 г. 15:50 ч.)

======================================================================================================


placeholder